Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie

 Zarządzenie Nr 15/2011

Wójta Gminy Walim

z dnia 17 stycznia 2011r.

 
Wójt Gminy Walim
 
ogłasza
z dniem 17 stycznia 2011 roku
 OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie realizacji zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i sportu
w 2011 roku.
 
Podstawa prawna:
 

1.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207)

2. Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Walim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

 I. Rodzaj zadania:

    organizowanie zająć sportowych i rekreacyjnych szczególnie w zakresie piłki nożnej
    propagowanie trzeźwych obyczajów poprzez organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych integrujących środowisko lokalne
    utrzymanie bazy sportowej z zapleczem socjalnym
    wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2011 roku wynosi 100.000 PLN
 
      1. Wysokość środków przeznaczona na w/w zadanie w roku 2010 wynosiła łącznie 80.000 PLN
 
III. Warunki realizacji zadania:
1.       Zadanie musi być realizowane na terenie Gminy Walim,
2.       Adresatami zadania powinni być przede wszystkim mieszkańcy gminy Walim,
3.       Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania,
4.       Przygotowanie zawodowe kadry merytorycznej winno umożliwiać właściwe i pełne zrealizowanie zadania.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Postępwanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 2. Dotacja przyznana jest na realizacje zadań publicznych związanych z organizację pozalekcyjnych zająć sportowych dla dzieci i młodzieży mająca na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo oraz dla dorosłych mająca na celu propagowanie trzeźwego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 3. Zlecenie realizacji zadania następi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji
 4. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionego zadnia na terenie gminy Walim,
 5. Ofertą należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. Nr 246, poz. 2207).
 V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
 1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym, złożone w przewidzianym terminie. Oferty nie złożone we wskazanym terminie lub niekompletne nie będą objęte procedurę konkursową,
 2. Ze zgłoszonych ofert na realizację zadania zostaną wybrane w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie te oferty, które gwarantują prawidłową realizację zadania.
 3. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
 4. Zadanie musi być realizowane w sposób cięgły, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 roku,
 5. Zadania winny być realizowane przez podmiot składający ofertą. Podzlecanie realizacji zadań jest niedopuszczalne.
 6. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
-      ocena możliwości zrealizowania zadania przez podmioty składające ofertą,
-      ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania publicznego, w  tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
-      udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zdania,
-      ocena wykonania zadań  przez podmioty realizujące zadania publiczne w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz uwarunkowania wynikające ze specyfikacji zadania są dostępne w Urządzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, pok. 9
 2. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 09.02.2011 roku o godz. 13:00 w sali narad Urządu Gminy w Walimiu. Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria, które zostały przedstawione w zakładce: „Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku.”
 VI. Termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu lub przesłaÄ? pocztą, pocztą kurierską na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2011 roku do godz.12:00 (decyduje data doręczenia do adresata) w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty Konkurs Ofert"
 2. Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 246, poz. 2207)
 
 Przed złożeniem oferty podmiot przystępujący do konkursu powinien zapoznać się ze „Szczegółowymi warunkami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku”, które dostępne są w Urządzie Gminy Walim, ul. Boczna 9 pok. 9 lub na stronie biuletynu informacji publicznej walim.bip.net.pl
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2011-01-17 09:04:00
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2011-01-19 08:09:20
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:07
Ilość wyświetleń:1686

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij