Walim, dnia  13.05.2015 r.

OGŁOSZENIE  Nr  11/2015

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na  sprzedaż   n/w  nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości 

Opis

 nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

w złotych

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

SW1W/

00048052/6

 Walim

Obręb

 Walim

Jednostka ewidencyjna Walim

    

  Działka nr

    590/1

 pow.

 279 m 2

 Działka niezabudowana w kształcie nieregularnego wielokąta położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Działka ze względu na kształt, położenie, oraz  brak dostępu do drogi nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

 Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem : C4.54 M/U-tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych.      Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

 3 000 zł-

do ceny uzyskanej

w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

300 zł,-

Przetarg jest ograniczony  do właścicieli  nieruchomości przyległych, które stanowią działki

nr : 583, 586 lub 585 z uwagi, że działka 590/1 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania działek sąsiednich.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9                                                                       

dnia   15 czerwca 2015 roku o godzinie  9 00

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 10.06. 2015 r. do godz.15 00 zgłosić uczestnictwo w przetargu w Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9 (pok. Nr 7)  poprzez przedłożenie  dokumentu potwierdzającego własność działki sąsiadującej ze zbywaną nieruchomością  oraz dokonać wpłaty wadium w pieniądzu nie później niż do dnia  10.06.2015 r. na konto Gminy Walim,  58-320 Walim, ul. Boczna 9 Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 1, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

  

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu osób zakwalifikowanych do udziału  w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości oraz kosztów sporządzenia dokumentacji działki w kwocie  925 zł.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu  08.05.2015 r.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń we wsi  Walim  oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim - ( www.walim.pl  : menu  Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ). 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350.