Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2015-01-26, Wójt Gminy Walim, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Dziećmorowicach o numerach : 536/3, 536/8, 536/9, 536/10, 536/11 i 536/13.

Walim, dnia  26.01.2015  r.

OGŁOSZENIE Nr  2/2015

Wójt Gminy Walim ogłasza

   pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek  stanowiących

 własność Gminy Walim :

1/ Działka nr 536/3 o pow.  2550 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla działki  nr 536/3  prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00023903/6. 

Cena wywoławcza -    48 000, 00 zł.  wadium -  4 800, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się  10 marca  2015 r. o godzinie 900

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/ Działka nr  536/8  o pow. 2091 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działce występują samosiejki drzew. Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1 / 4  w działce numer 536/6  o pow. 569 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną. Dla działki  nr 536/8  prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00023903/6, natomiast  dla działki 536/6 prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00087413/0.

Cena wywoławcza -  50 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  5 000, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się   10 marca 2015 r.  o godzinie  10 00   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/ Działka nr  536/9  o pow. 2041 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działce występują samosiejki drzew. Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym  1/ 4  w działce numer 536/11  o pow. 793 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną. Dla działki  nr 536/9  prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00023903/6, natomiast  dla działki 536/11 prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00087373/7.

Cena wywoławcza -  50 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  5 000, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się  10 marca  2015 r.  o godzinie  11 00   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

4/ Działka nr  536/10  o pow. 2353 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działce występują samosiejki drzew Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym  1/ 4  w działce numer 536/11  o pow. 793 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną. Dla działki  nr 536/10  prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00023903/6, natomiast  dla działki 536/11 prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00087373/7.

Cena wywoławcza -  55 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  5 500, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się  10 marca  2015 r.  o godzinie  12 00   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/ Działka nr  536/12 o pow. 2817 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działce występują samosiejki drzew Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym  1/ 4  w działce numer 536/11  o pow. 793 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną. Dla działki  nr 536/12  prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00023903/6, natomiast  dla działki 536/11 prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00087373/7.

Cena wywoławcza -  60 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  6 000, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

 Przetarg odbędzie  się  10 marca  2015 r.  o godzinie  13 00   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ Działka nr  536/13  o pow. 2770 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działce występują samosiejki drzew. Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1/ 4  w działce numer 536/11  o pow. 793 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną. Dla działki  nr 536/13  prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00023903/6, natomiast  dla działki 536/11 prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00087373/7.

Cena wywoławcza - 60 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  6 000, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się  10 marca  2015 r.  o godzinie  14 00   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy

 

w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz praw osób trzecich.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia  04 marca 2015 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której dotyczy przetarg.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  20.01.2015 r. 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega   opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim

Załączniki

mapa dz. nr 536-3 do 536-13 (133.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2015-01-26 13:54:48
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2015-01-26 13:55:01
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2015-01-26 13:59:15
Ostatnia zmiana:2015-01-26 15:15:21
Ilość wyświetleń:1590
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij