ZO/Geodeta/1/2015                                                                           Walim, dn. 03.02.2015 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

                        Zamawiający informuje, że w oparciu o ustalone kryterium (cena - 100%) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dn. 03.02.2015 r. w postępowaniu pn. "Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu" prowadzonym przez Wójta Gminy Walim.

W określonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "INTERCESJA" Sp. z o.o.,

Ul. Daszyńskiego 16a, 58-200 Dzierżoniów - 53 849,40 zł brutto

2. Oferta nr 2 Usługi Geodezyjno - Kartograficzne, mgr inż. Jerzy Ślęzak, Ul. Staszica 20,

58-100 Świdnica - 77 736,00 zł brutto

3. Oferta nr 3 Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "Pin-Geo" Piotr Borkowski, ul. Główna 15/5, 58-321 Jugowice

 Najkorzystniejszą ofertę za cenę 53 849,40 zł brutto złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "INTERCESJA" Sp. z o.o., Ul. Daszyńskiego 16a, 58-200 Dzierżoniów i z tą firmą zostanie podpisana umowa.  

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

ZO/Geodeta/1/2015                                                                               Walim, dn. 23.01.2015 r.

                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn.

"Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu"

(nazwa zadania)

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu do 31.01.2017 roku.

Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji dotyczącej:

 

 1. podziałów nieruchomości,
 2. wznowienia i okazania granic nieruchomości,
 3. dokonania trwałej stabilizacji wznawianych punktów granicznych,
 4. rozgraniczenia nieruchomości,
 5. sporządzanie dokumentów niezbędnych do wprowadzania zmian użytków, 
 6. połączenia działek,
 7. usunięcia z map rozebranych budynków i budowli stanowiących treść ewidencyjną,
 8. pomiar budynków lub budowli stanowiących treść ewidencyjną, których brak na mapie.
 9. Wytyczenie na gruncie części działki pod dzierżawę np. garażu.
 10. Wykonywanie prac pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych

 

Zakres rzeczowy zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sporządzoną dokumentację wykonanej pracy, zgodnie z treścią zlecenia.

 

Oferta Wykonawcy powinna składać się z:

- zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 2 Formularz cenowy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 3 Wzór umowy (zaparafowany przez Wykonawcę)

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić spełnienie warunków udziału w postepowaniu poprzez przedstawienie następujących dokumentów:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii - wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287). Dokument należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

2. Termin wykonania zamówienia: 31.01.2017 r.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub osobiście do dnia 02.02.2015 r, godz. 10:00

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pani Marianna Gałkowska, tel. (74) 8494 350

 

6. Kryterium oceny ofert:

Cena - waga 100 %

 

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 03.02.2015 r.

               

Załączniki do zapytania:

1. Oferta Wykonawcy - zał. nr 1

2. Formularz cenowy - zał. nr 2

3. Wzór umowy - zał. nr 3

 

Z up. Wójta

Kierownik Referatu RiGG

Marianna Gałkowska