Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Kadencja 2014 - 2018

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (181.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (264.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie utworzenia, aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą "Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Walim" (714.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. (379.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: dodatkowego naboru zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim" (214.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania dodatkowego naboru zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie W (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. (926.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wyboru rad sołeckich (249.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2015 W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: (308.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych (294.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2015 Wójta Gminy Walim z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wyboru rad sołeckich (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (178.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (153.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (224.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r. (163.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 21/2015 sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2015 roku (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" (173.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (186.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę (177.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (177.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2015 rok (160.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (226.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkoła dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2015r (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim (599.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie nabycie na rzecz Gminy Walim prawa własności działki numer 29/3, położonej w Dziećmorowicach (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność (152kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (184.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego nr 28 (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (180.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2014 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim (92.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r (172.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (133.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału jednostki pomocniczej gminy Walim - Olszyniec z częścią integralną Podlesie na dwie: Olszyniec i Podlesie (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakownia druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (95kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Walim. (178.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki numer 124 w Zagórzu Śląskim. (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r. (162.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (174.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007r w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Walim (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Walim z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Walim (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r (163.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy. (186.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (181.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (181.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie nabycie na rzecz Gminy Walim w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego działki numer 91/77 położonej w Zagórzu Śląskim. (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych (92.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu dostawczego (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r. (172.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (220.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (95.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Programu "Karta Dużej Rodziny w Gminie Walim" (527.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Walkowiak (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana Michała Kryjak (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn:"Odbudowa drogi gminnej dz. nr 304 w Walimiu km 0+000 - 1+020""Odbudowa drogi gminnej dz. nr 30, 31 w Glinnie km 0+000 - 0+770""Odbudowa drogi gminnej dz. nr (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2015 r (159.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie wskazania osób w skład obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r. (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (159.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (91.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (255.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie ustalenia wysokości czynszu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę (188kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Walim (184.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016 (298.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2015 roku (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r (164kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2016 r (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r (178.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 82/1/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (135.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie wskazania osób w skład obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Walim (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego (99.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (172.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (176.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę (185.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie ustanowienie operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych dla wykonywania zadań wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 p (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2015 z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Walim (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r (169.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 93/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 94/2015 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2016 rok (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 95/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (176.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 96/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 97/2015w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (185.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 98/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę (212.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 99/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (182.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 100/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę. (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 101/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015r (168.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 102/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (221.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 103/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (182.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 104/2015 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 105/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (221.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 106/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 107/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (95.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 108/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 109/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2015 r. (103.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 110/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim (595kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 111/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku (295.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 112/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu (182.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 113/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 114/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (193.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 115/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2016 r. (192kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 116/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (184.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 117/2016 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2016 rok (161.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 118/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 119/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r. (154.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 120/2016 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkoła dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2016r (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 121/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, (174.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 122/2016 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. (353.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 123/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem (186.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 124/2016 w sprawie dodatkowego naboru na Listę Rezerwową 10. Beneficjentów ostatecznych - gospodarstw domowych, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 125/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 126/2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2016 roku. (201.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 127/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu dokonanie wyboru trenera- (184.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 128/2016 w sprawie W sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walim na rok szkolny 2016/2017 (217.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 129/2016 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkołach (191.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 130/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 25.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 131/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r (149.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 132/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2016 r. (159.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 133/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 134/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 135/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu dokonanie wyboru na stanowisko Lokalny (134.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 136/2016 w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 137/2016 w sprawie ustalenia wzoru wniosku oraz zgłoszenia kandydata do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim (315.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 138/2016 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2016 roku (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 139/2016 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku (242.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 140/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r. (172.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 141/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2015 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 142/2016 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (161kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 143/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę. (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 144/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność (156.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 145/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (189.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 146/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2016 r. (158.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 147/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 148/2016 w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2016 roku (159.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 149/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r. (169.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 150/2016 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Walim nr 211/2008 z 14 października 2008 roku w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 151/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (181kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 152/2016 z sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 153/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (182.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 154/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (139.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 155/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r (169.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 156/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 157/2016 w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem (96.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 158/2016 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 159/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 160/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2016 r. (172kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 161/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (140.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 162/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (155.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 163/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (149.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 164/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem (187.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 165/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r. (160.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 166/2016 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 167/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy w Walimiu (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 168/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2016 roku (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 169/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r. (151.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 170/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 171/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 172/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017 (262.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 173/2016 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2017 rok. (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 174/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 273/2009 Wójta Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2009r w sprawie składu i regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 175/2016 w sprawie wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 176/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 177/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (145kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 178/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (152.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 179/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r (175.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 180/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (139.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 181/2016 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Walim nr 211/2008 z 14 października 2008 roku w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 182/2016 w sprawie odpłatnego nabycie nieruchomości położonej w Walimiu przy ul. Kościuszki nr 4 (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 183/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r. (171.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 184/2016 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2017 rok. (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 185/2016 w sprawie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (225.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 186/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 187/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Walim (174.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 188/2016 w sprawie : ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Dziećmorowicach. (169kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 189/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem (356.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 190/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu (265.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 191/2016 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia nieruchomości związanych z majątkiem wodno - kanalizacyjnym na terenie Sołectwa Dziećmorowice, Gminy Walim (175kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 192/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2016 r (183.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 193/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 191/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia nieruchomości związanych z majątkiem wodno - kanalizacyjnym na terenie Sołectwa Dziećmorowice, Gminy W (176.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 194/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2016 r (170.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 195/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego (226.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 196/2016 w sprawie inwentaryzacji (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 197/2016 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Walim (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 198/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 r. (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 198/A/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (141.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 199/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku (368.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 200/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku wodno - kanalizacyjnego, znajdującego się na terenie Gminy Walim (174.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 201/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 199/2017 z dnia 05 stycznia 2017 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r (173.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 202/2017 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na rok 2017. (161kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 203/2017 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 204/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2017 r. (267.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 205/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 206/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem (228.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 207/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 195/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 188/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 24 listopada 2016 r (171.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 208/2017 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości (173.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 209/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r. (161.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 210/2017 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych (225kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 211/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2017 roku (278.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 212/2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierws (424.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 213/2017 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (222.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 214/2017 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim, na 2017 r. (387.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 215/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (229.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 216/2017 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę, najem (281.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 217/2017 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (221.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 218/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2016 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 219/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r (161.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 220/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (221.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 221/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (202.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 222/2017 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę, najem (276.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 223/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r (169.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 224/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu dla której organem prowadzącym jest Gmina Walim (259.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 225/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2017 rok (170.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 226/2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2017 (92.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 227/2017 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn.:"Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Cho (266kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 228/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu (176.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 229/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r (154.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 230/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 215/2017 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (166.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 231/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu (170.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 232/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (204.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 233/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 200/2017 Wójta Gminy Walim z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku wodno -kanalizacyjnego, znajdującego się na terenie Gminy Walim (170.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 234/2017 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (182.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 235/2017 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (223kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 236/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/2017 Wójta Gminy Walim z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 237/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu przy ul. Bocznej 8. (180.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 238/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r. (156.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 239/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (3MB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 240/2017 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy (280.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 241/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 1/2 w działce nr 79/2 położonej w Niedźwiedzicy (166.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 242/2017 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anny Stawinogi -nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (173.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 243/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (165.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 244/2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (228.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 245/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r (157.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 246/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2017 roku (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 247/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r (158.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 248/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu (257kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 249/2017 w sprawie powierzenia zastępstwa kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu (162.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 250/2017 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2018 rok (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 251/2017 w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (165.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 252/2017 w sprawie : ustalenia wysokości czynszu za oddanie w najem pomieszczenia użytkowego (166.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 253/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 254/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2017 r (170.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 255/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (2.9MB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 256/2017 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego (167.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 257/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań (164.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 258/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018 (339.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 259/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 281/2013 Wójta Gminy Walim z dnia 25.07.2013 r. (167.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 260/2017 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 261/2017 zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r. (185.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 262/2017 wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (221.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 263/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 264/2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2018 rok (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 265/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nr 16 i 17 nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem. (377.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 266/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r. (182.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 267/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r (178.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 268/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (167.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 269/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim (172.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 270/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r. (177kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 271/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego (174.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 272/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (226.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 273/2017 w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Walim (168.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 274/2017 w sprawie powołania komisji stałej do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Walim (269.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 275/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku (368.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 276/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 221/2017 Wójta Gminy Walim z dnia 18.04.2017 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (165.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 277/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu 211/2012 Wójta Gminy Walim z dnia20 listopada 2012 r w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" o (172.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 278/2017 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim (571.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 280/2017 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Walim (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 279/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 281/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2017 r (171.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 282/2017 w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (3MB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 283/2018 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2018 rok (295.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 284/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań (166.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 285/2018 w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Walimiu, ul. Kolonia Górna nr 11 (165.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 286/2018 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Olszyniec (164.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 287/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (169.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 288/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r (362.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 289/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2018 r. (258.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 290/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wyda (263.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 291/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Walim (167.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 292/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Walim (163.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 293/2018 w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Walim (274.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 294/2018 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2018 r (260.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 295/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwsz (302.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 296/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (224.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 297/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2018 roku (275.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 298/2018 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim (256.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 299/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Walim (166.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 300/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2017 (5.9MB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 301/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r (385.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 302/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (356.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 303/2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Walim (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 304/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 305/2018 w sprawie zmian do zarządzenia (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 306/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, najmu (289.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 307/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walim (167.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 308/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanyc (265.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 309/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (204.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 310/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r (464.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 311/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy/ najmu oraz ustanowienia służebności gruntowo- drogowej. (357.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 312/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanyc (265.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 313/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r. (370kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 314/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu (232.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 315/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 316/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (268.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 317/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/ najmu. (260.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 318/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań. (166kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 319/2018 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw (172.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 320/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START (172.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 321/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r. (388.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 322/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 323/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/ najmu. (257.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 324/2018 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 325/2018 w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej (100.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 326/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (94.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 327/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 328/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 329/2018 w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r. (379.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 330/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (167.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 331/2018 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (249.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 332/2018 w sprawie upoważnienia osób zastępujących podczas nieobecności kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START (174.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 333/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 334/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019 (423.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 335/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/ najmu. (257.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 336/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2018 roku (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 337/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r. (458.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 338/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz do dzierżawy/najmu. (347kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 339/2018 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2019 rok (258.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 340/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r (369.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 341/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 342/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanyc (266.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 343/2018 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (234.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 344/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r. (420kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 345/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (255.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 345/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r. (426.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie.346/2018 w sprawie powołania zespołu ds opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 347/2018 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę/ najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 347/2018 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2019 rok (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 348/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu. (424.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2014-12-10 10:52:37
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2014-12-11 11:56:57
Ostatnia zmiana:2019-07-04 13:49:44
Ilość wyświetleń:6806

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij