Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-12-04, Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 397670-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Obsługa bankowa budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego...
Termin składania ofert: 2014-12-15


BANK/40/2014                                                                                                 Walim, 29.12.2014 r.

Walim: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 419854 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397670 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego Gminę Walim - realizacji przelewu do innych banków - wypłacaniu gotówki - instalacji w Gminie Walim i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkoleniu wskazanych pracowników - świadczeniu usług bankowości elektronicznej - świadczeniu innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym obsługi płatności masowych - posiadaniu punktu kasowego lub agencji na terenie Walimia - potwierdzeniu stanu salda na każdy dzień roboczy - możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych - możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (500 000,00 zł rocznie), oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi sumę stopy WIBOR 1M i marży banku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPOŁKA AKCYJNA, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 143441,10
 • Oferta z najniższą ceną: 143441,10 / Oferta z najwyższą ceną: 143441,10
 • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

                                                                                                        Walim, 18.12.2014 r.

BANK/40/2014                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: BANK/40/2014

Nazwa zadania: "Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek

organizacyjnych Gminy Walim"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI SPOŁKA AKCYJNA

ul. Rynek 23

58 - 300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 143.441,10 PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 22.12.2014 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Punkty

1

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPOŁKA AKCYJNA

ul. Rynek 23

58 - 300 Wałbrzych

143.441,10

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

 

Adam Hausman

 

UWAGA !!!

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dn. 04.12.2014 r. - cz. II

Treść odpowiedzi, zaktualizowane załączniki oraz dodatkowe informacje zamieszczono

u dołu strony.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

UWAGA !!!

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 04.12.2014 r. Odpowiedzi oraz zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ tj. formularz cenowy dostępne są u dołu strony. Zamawiający informuje jednocześnie, że zmianie uległ termin składania oraz otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 17.12.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.12.2014 r. godz. 10:15

 

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 397670-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Obsługa bankowa budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego...
Termin składania ofert: 2014-12-15


BANK/40/2014                                                                                       Walim, 05.12.2014 r.

Numer ogłoszenia: 399928 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 397670 - 2014 data 04.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

UWAGA !!!

W dn. 04.12.2014 r. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmianie uległy również SIWZ oraz załączniki: nr 1 tj. Formularz ofertowy i nr 3 Ogólne postanowienia umowy. Zaktualizowane załączniki dostępne są u dołu strony.

 


 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 397670-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Obsługa bankowa budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego...
Termin składania ofert: 2014-12-15


BANK/40/2014                                                                                     Walim, 04.12.2014 r.

Numer ogłoszenia: 398492 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 397670 - 2014 data 04.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

.         Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).

.         Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Na zmianę tę zamawiający musi wyrazić zgodę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

BANK/40/2014                                                                                                  Walim, 04.12.2014 r.

 

Walim: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 397670 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego Gminę Walim - realizacji przelewu do innych banków - wypłacaniu gotówki - instalacji w Gminie Walim i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkoleniu wskazanych pracowników - świadczeniu usług bankowości elektronicznej - świadczeniu innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym obsługi płatności masowych - posiadaniu punktu kasowego lub agencji na terenie Walimia - potwierdzeniu stanu salda na każdy dzień roboczy - możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych - możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (500 000,00 zł rocznie), oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi sumę stopy WIBOR 1M i marży banku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek, jeśli przedłoży koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej i realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu JST, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, oraz załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2) Formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Oprocentowanie środków na rachunkach - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 15.12.2014 r. godz. 10:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Formularz cenowy (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Ogólne warunki umowy (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Oświadczenie art. 22 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Oświadczenie art. 24 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Wykaz usług (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Lista podmiotów (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania z dn. 04.12.2014 r. (15.8kB) Zapisz dokument  
Zmiana SIWZ (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 1 Formularz ofertowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 3 Ogólne warunki umowy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 2 Formularz cenowy (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania z dn. 04.12.2014 r. cz. II (18kB) Zapisz dokument  
Uchwała budżetowa WPF (1.2MB) Zapisz dokument  
Informacja o kredytach i pożyczkach (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ 08.12.2014 r. (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie o wyborze Wójta (217.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2014-12-04 09:02:40
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2014-12-04 09:03:01
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2014-12-04 09:04:30
Ostatnia zmiana:2014-12-29 09:34:58
Ilość wyświetleń:1137

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij