Walim, dnia   06.11.2014

I N F O R M A C J A

Wójt  Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres

od  06.11.2014 r. do 27.11. 2014 r.

 wykaz numer  17/2014   nieruchomości gminnych   przeznaczonych  do  sprzedaży.

Wykaz  Nr  17/2014 z  dnia  6.11.2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej. 

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia

 działki- 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

 

1

SW1W/000

45788/3

Zagórze Śląskie

Nr obrębu

0010

Działka numer

95/11

  63 m 2

Działka niezabudowana,

 w kształcie zbliżonym do prostokąta .

Działka ze względu na kształt oraz położenie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim działka  oznaczona jest jako tereny z przewagą zabudowy usługowej. Działka objęta jest decyzją  o warunkach zabudowy. Sposób

 zagospodarowania ustala  się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-  nr działki  95/1.

Cena  działki

 11 000 zł.

 + 23 % podatek VAT

2

SW1W/000

45788/3

Zagórze Śląskie

Nr obrębu

0010

Działka numer

95/13

 74 m 2

Działka niezabudowana,

 w kształcie  wydłużonego- prostokąta . Działka ze względu na kształt oraz położenie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

 Na działce  nr 92/13 zostanie  ustanowiona na rzecz każdorazowego właściciela działek nr 95/9, 95/10, 95/14, 95/11 i 95/12  nieodpłatna, bezterminowa służebność drogowa polegająca  na prawie przechodu  przez  działkę gruntu  nr 92/13- na całej powierzchni  do działki   numer  92- stanowiącej drogę publiczną- celem zachowania ciągu komunikacyjnego

Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim działka  oznaczona jest jako tereny z przewagą zabudowy  usługowej. Działka objęta jest decyzją  o warunkach zabudowy. Sposób

 zagospodarowania ustala  się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej- nr działki  95/1.

Cena  działki

 7000  zł.

 + 23 % podatek VAT

 3

SW1W/000

   45784/5

  Zagórze Śląskie              

Nr obrębu

0010

działka numer        460

  135 m 2

 Działka niezabudowana,

 w kształcie wydłużonego

 prostokąta położona na skłonie.

Działka ze względu na kształt oraz  położenie  nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.   

 Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim działka  oznaczona jest jako tereny z przewagą zabudowy usługowej. Działka objęta jest decyzją  o warunkach zabudowy . Sposób

 zagospodarowania : ustala  się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej - nr działki  95/1.

Cena  działki

 12 000 zł.

 + 23 % podatek VAT

4

SW1W/00071918/5

Dziećmorowice

Nr obrębu

0001

Działka numer  453

 300 m 2

Działka niezabudowana, stanowi drogę do działek nr 451 i 452.

Działka ze względu na kształt oraz położenie  nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice działka oznaczona jest

jako tereny zabudowy mieszkaniowej  i usługowej oraz tereny dróg wewnętrznych.

Sposób

 zagospodarowania  ustala  się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej - nr działek   452 i 451.

Cena działki

5 200 zł.

+ 23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Tekst jednolity Dz.U.z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  06 listopada  2014 roku.