Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-08-26, Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015

   

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 283786-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem oraz posypywanie dróg będących we władaniu i w granicach administracyjnych gminy Walim w sezonie 2014 - 2015 w następujących strefach: IA i IB (część I), IIA i IIB...
Termin składania ofert: 2014-09-05


Zima/30/2014                                                                                                       Walim, 21.10.2014 r.

Walim: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015
Numer ogłoszenia: 350394 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 283786 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem oraz posypywanie dróg będących we władaniu i w granicach administracyjnych gminy Walim w sezonie 2014 - 2015 w następujących strefach: IA i IB (część I), IIA i IIB (część II), IIIA i IIIB (część III).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU DAREK Dariusz Nosal, Ul. Długa 4, 58-320 Walim, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74074,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40427,10
 • Oferta z najniższą ceną: 40427,10 / Oferta z najwyższą ceną: 66322,80
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. ART Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Sląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47222,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57784,32
 • Oferta z najniższą ceną: 41758,20 / Oferta z najwyższą ceną: 57784,32
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. ART Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Sląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12962,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19783,44
 • Oferta z najniższą ceną: 19783,44 / Oferta z najwyższą ceną: 19783,44
 • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

UWAGA !!!

W związku z rezygnacją firmy  PHU "DRYFUS" Wojciech Ryl z Sopotu z realizacji II części zamówienia pn. "Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015" Zamawiający przeprowadził ponowną weryfikacje ofert dla danej części zamówienia. 

 

Poniżej rozstrzygnięcie postępowania.

 


Zima/30/2014                                                                                                              Walim, 29.09.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Zima/30/2014           

Nazwa zadania:

"Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Część II- P.P.H.U. "ART" Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie - 57 784,32 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert dla poszczególnych części zamówienia i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 30.09.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


UWAGA !!!

W związku z rezygnacją firmy  PHU "DAREK" Dariusz Nosal z Walimia z realizacji II części zamówienia pn. "Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015" Zamawiający przeprowadził ponowną weryfikacje ofert dla danej części zamówienia.  

Poniżej rozstrzygnięcie postępowania.

 


Zima/30/2014                                                                                                              Walim, 23.09.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Zima/30/2014           

Nazwa zadania:

"Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożone przez Wykonawców:

 

Część II- "DRYFUS" Wojciech Ryl, Ul. O. Kolberga 17/15, 81-881 Sopot - 43 789,68 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert dla poszczególnych części zamówienia i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 29.09.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


Zima/30/2014                                                                                                                          Walim, 08.09.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Zima/30/2014           

Nazwa zadania:

"Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą oferty złożone przez Wykonawców:

 

Część I- PHU "DAREK" Dariusz Nosal, Ul. Długa 4, 58-320 Walim

Część II- PHU "DAREK" Dariusz Nosal, Ul. Długa 4, 58-320 Walim

Część III- P.P.H.U. "ART" Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie

 

Uzasadnienie wyboru: oferty zawierały najniższe ceny. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a treść ofert odpowiada treści SIWZ. Oferty otrzymały 100 punktów w kryterium oceny ofert dla poszczególnych części zamówienia i uznane zostały za najkorzystniejsze. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 19.09.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena oferty brutto/ punkty

cz. I

 

 

Cena oferty brutto/ punkty

cz. II

Cena oferty brutto/ punkty

cz. III

1

 

PHU "DAREK" Dariusz Nosal

Ul. Długa 4

58-320 Walim

 

40 427,10 zł /

100 pkt

41 758,20 zł /

100 pkt

nie dotyczy

2

 

P.P.H.U. "ART" Artur Ryl

Ul. Główna 14A

58-321 Zagórze Sląskie

 

66 322,80 zł/

60,95 pkt

57 784,32 zł /

72,26 pkt

19 783,44 zł /

100 pkt

3

 

"DRYFUS" Wojciech Ryl

Ul. O. Kolberga 17/15

81-881 Sopot

 

nie dotyczy

43 789,68 zł /

95,36 pkt

nie dotyczy

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman


Zima/30/2014                                                                                               Walim, dn. 26.08.2014 r.

 

Walim: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim

w sezonie zimowym 2014 - 2015
Numer ogłoszenia: 283786 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2014 - 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem oraz posypywanie dróg będących we władaniu i w granicach administracyjnych gminy Walim w sezonie 2014 - 2015 w następujących strefach: IA i IB (część I), IIA i IIB (część II), IIIA i IIIB (część III).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.05.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego realizację przedmiotu umowy w sposób należyty i staranny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia wykonywania usługi a) w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności (warunki atmosferyczne) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu wykonywania usługi maksymalnie do dnia 15.05.2015 roku. 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 2. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 1) Jeżeli warunki pogodowe uzasadniające wykonywanie usługi odśnieżania się utrzymują, Zamawiający przewiduje możliwość dalszego zlecania (ciągłości wykonywania usługi w terminie określonym w umowie) do wartości 20% kwoty określonej w §6 ust.2 umowy. 2) Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą wymagać ciągłego wykonywania usługi, Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zleceń do kwoty niższej niż określona w §6 ust.2 umowy, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o dalsze zlecenie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strefa IA i IB.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
   

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadania nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strefa IIA i IIB.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
   

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strefa IIIA i IIIB.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 05.09.2014 r. godz. 10:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Lista podmiotów (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5a Wzór umowy cz. I (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5b Wzór umowy cz. II (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5c Wzór umowy cz. III (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2014-08-26 15:05:06
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2014-08-26 15:05:26
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2014-08-26 15:06:58
Ostatnia zmiana:2014-10-21 10:18:23
Ilość wyświetleń:1116

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij