Walim, dnia 31.07. 2014 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, został wywieszony na okres od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 21 sierpnia 2014 r. wykaz Nr 12/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku  nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

Wykaz Nr 12/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

Lp.

Położenie

Numer

działki

Powierzchnia do wydzierżawienia

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu

rocznie

Terminy wnoszenia opłat

1.

 Zagórze Śląskie

243/1

0,31 ha

Użytki rolne oznaczone w ewidencji klaso użytkiem pastwisko, przeznaczenie rolnicze.

0,66 kwintala żyta

do 15 maja

2.

 Walim

581

68 m2

Użytek oznaczony Bp do czasowego zagospodarowania na ogródki przydomowe

12 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja