Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-05-23, Zakup i dostawa przęseł ogrodzeniowych do ogrodzenia cmentarza komunalnego w Walimiu przy ul. Cmentarnej

  

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 175164-2014 z dnia 2014-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Zadanie dotyczy wykonania 50 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 56 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim (ul. Długa 8) oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia...
Termin składania ofert: 2014-06-02


Ogrodzenie/19/2014                                                                                           Walim, 19.02.2015 r.

Walim: Zakup i dostawa przęseł ogrodzeniowych do ogrodzenia cmentarza komunalnego w Walimiu przy ul. Cmentarnej
Numer ogłoszenia: 37224 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175164 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa przęseł ogrodzeniowych do ogrodzenia cmentarza komunalnego w Walimiu przy ul. Cmentarnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 50 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 56 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim (ul. Długa 8) oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 do SIWZ Rysunek - zał. nr 7 do SIWZ Element ozdobny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU PAKET Dawid Ociepa, Ul. Główna 15/1, 58-100 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28455,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13383,89
 • Oferta z najniższą ceną: 13383,89 / Oferta z najwyższą ceną: 42927,00
 • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


Ogrodzenie/19/2014                                                                                                                Walim, 04.06.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Ogrodzenie/19/2014

Nazwa zadania: "Zakup i dostawa przęseł ogrodzeniowych do ogrodzenia cmentarza komunalnego

w Walimiu przy ul. Cmentarnej"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 5) złożoną przez Wykonawcę:

 

PHU PAKET Dawid Ociepa

Ul. Główna 15/1

58-100 Świdnica

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 13 383,89PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 16.06.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

Punkty

1

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,

Oddział w Sieradzu, Ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz

14 821,50

90,30

2

PPHU STRUMIN Kamil Strumiński

Morawica 191

32-084 Morawica

28 467,12

47,02

3

WIKOS Cezary Osuch

Bujny, Ul. Piotrkowska 50

97-371 Wola Krzysztoporska

29 935,13

44,71

4

ZPHU AUT-MET Maria Jerzykowska

Ul. Bursztynowa 7

55-200 Oława

42 927,00

31,18

5

PHU PAKET Dawid Ociepa

Ul. Główna 15/1

58-100 Świdnica

13 383,89

100

6

STALUX Łukasz Klimuntowski

Ul. Brzegowa 105a

58-200 Dzierżoniów

27 416,70

48,82

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Wójt Gminy Walim

Adam HausmanUWAGA!!!

Zmianie ulega termin wykonania zadania. 
Zadanie należy wykonać do dn. 18.07.2014 r. 
Zaktualizowane załączniki zamieszczono u dołu strony. 
Ofertę należy złożyć na zaktualizowanym formularzu ofertowym tj. zał. nr 1

 


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 175164-2014 z dnia 2014-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Zadanie dotyczy wykonania 50 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 56 sztuk słupków 
z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz 
z dostarczeniem ich do miejscowości Walim (ul. Długa 8)
 oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia...
Termin składania ofert: 2014-06-02


Ogrodzenie/19/2014							     Walim, 29.05.2014 r.

Numer ogłoszenia: 181714 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175164 - 2014 data 23.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.06.2014..
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.07.2014.

Z up. Wójta 
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak

 

Ogrodzenie/19/2014                                                                    Walim, 23.05.2014 r.

 

Walim: Zakup i dostawa przęseł ogrodzeniowych do ogrodzenia cmentarza komunalnego w Walimiu przy ul. Cmentarnej
Numer ogłoszenia: 175164 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa przęseł ogrodzeniowych do ogrodzenia cmentarza komunalnego w Walimiu przy ul. Cmentarnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 50 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 56 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim (ul. Długa 8) oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 do SIWZ Rysunek - zał. nr 7 do SIWZ Element ozdobny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.06.2014.

   

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.

   

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, 
dn. 02.06.2014 r. godz. 10:15

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 

 

 

 

Załączniki

SIWZ (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 24 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Umowa (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcj.- użytkowy (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Rysunek (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Element ozdobny (26.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 8 Lista podmiotów (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 1 Formularz ofertowy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 4 Umowa (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 5 Program funkcj.- użytkowy (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2014-05-23 12:35:44
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2014-05-23 12:36:10
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2014-05-23 12:39:09
Ostatnia zmiana:2015-02-19 10:35:57
Ilość wyświetleń:1384

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij