Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-05-19, Wójt Gminy Walim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 58/2 położonej w Jugowicach.

Walim, dnia  19.05.2014 r.

 

OGŁOSZENIE Nr   15/ 2014

Wójt Gminy Walim ogłasza

drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki  stanowiącej własność Gminy Walim

 

 Działka nr  58/2 o pow. 24 m 2 położona w   Jugowicach przy  ulicy Głównej, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  58/4 ( KW- SW1W00075695/3) pasem drogi o szerokości 3,5 m wzdłuż granicy z działką numer 84 do działki nr  82/1 stanowiącej  drogę publiczną. Dla działki jest wydana   decyzja NR 23/2011 o warunkach zabudowy z dnia 06.09.2011 r. znak IT.6730.21.2011 w sprawie ustalenia  warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „ Budowa garażu na samochód osobowy w zespole garaży”  przewidzianej do realizacji na działkach nr 58/1, 58/2 i części  działki nr 58/4, zlokalizowanych  we wsi Jugowice, gmina Walim. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona  księga wieczysta Numer SW1W/ 00030097/4. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 

Cena wywoławcza –    1 100, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   110, 00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu,

                                           ul Boczna nr 9                                                                           

dnia   24 czerwca 2014 roku o godzinie    1500

 

 Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 18 czerwca 2014 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.   

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia :

- kosztów sporządzenia dokumentacji  w kwocie   473 zł.  

- kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony 16 kwietnia 2014 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia   20 lutego 2014 r. 

 Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega      opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2014-05-19 12:48:32
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2014-05-19 12:48:37
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2014-05-19 12:50:58
Ostatnia zmiana:2014-05-20 13:37:08
Ilość wyświetleń:1163
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij