pobranenazwaunia

 

 

 

 

 

Walim 31.03.2014r.

Wójt Gminy Walim

ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu, Specjalistę ds technicznych, Księgowa projektu

- Praca na umowę zlecenie

Wynagrodzenie współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Nazwa projektu: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim"

Okres realizacji zlecenia do 31.12.2015

Wymagania stawiane kandydatom:

Koordynatora Projektu - będzie, m.in. odpowiadał za sprawną realizację przedsięwzięcia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zapewni koordynację i weryfikację wszystkich zaplanowanych działań oraz będzie odpowiedzialny za korespondencję z instytucjami zewnętrznymi;

Specjalista ds. Technicznych- będzie, m.in. odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad właściwym wdrażaniem części informatycznej, zarządzanie kontraktem na dostawę sprzętu komputerowego oraz koordynacją działań związanych z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie obsługi komputerów i korzystania z Internetu;

Księgowa projektu- będzie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg dokumentacji księgowej związanej z realizacją inwestycji, księgowanie na kontach, opisywanie faktur, dekretacje, weryfikację dokumentów księgowych pod względem rachunkowym oraz dokonywanie przelewów i obsługę konta projektu.

               

Koordynatora Projektu - wymagania niezbędne:

 • ukończone studia wyższe
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu programów unijnych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,

Zakres wykonywanych zadań:

 • czuwanie nad realizacją projektu zgodnie z wytycznymi
 • odpowiedzialność za promocję projektu

 

Księgowa projektu - niezbędne:

 • ukończone studia wyższe
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej  finansów publicznych,
 • rachunkowości,
 • wiedza z zakresu programów unijnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym Generatora wniosków o płatność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,

Zakres wykonywanych zadań

 • czuwanie nad realizacją projektu zgodnie z wytycznymi
 • prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • monitoring
 • sporządzenie sprawozdania końcowego
 • odpowiedzialność za realizację budżetu projektu wg klasyfikacji budżetowej

 

 

Specjalistę ds technicznych - wymagania niezbędne:

 • ukończone studia wyższe
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej jako informatyk,
 • doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,

Zakres wykonywanych zadań:

 • czuwanie nad realizacją projektu zgodnie z wytycznymi
 • utrzymywanie kontaktów z odbiorcami końcowymi w sprawach technicznych dotyczących internetu i sprzętu komputerowego i serwisowania
 • czuwanie nad prawidłowym działaniem sprzętu w gospodarstwach domowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 

Na zgłoszenie oczekujemy w terminie do dnia 7 kwietnia 2013r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Walim) pod adresem:

Urząd Gminy w Walimiu

58-320 Walim ul. Boczna 9

 

Dodatkowe Informacje:

Renata Świerszczak - Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych i kadr

tel. 74 84 94 340

                                                                                                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                                                                                 Adam Hausman