Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-02-21, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka - I Etap

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61470-2014 z dnia 2014-02-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Walim i Rzeczka (ul. 3-ego Maja). Wykonanie robot montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: - montaż grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej , z...
Termin składania ofert: 2014-03-10

 
Kanalizacja/7/2014                                                                                                 Walim, 02.04.2014 r.
 
Walim: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka - I Etap
Numer ogłoszenia: 110848 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61470 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka - I Etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Walim i Rzeczka (ul. 3-ego Maja). Wykonanie robot montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: - montaż grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej , z rur PP-b spełniających wymagania PN-EN 1852 - montaż studzienek kanalizacyjnych żelbetowych DN 1000 z włazami, klasy obciążenia D400 o średnicy O600 mm z wypełnieniem betonowym - włączenie do istniejących studni rewizyjnych projektowanych przewodów z wykonaniem w tych studniach przejść szczelnych oraz kinet - wykonanie przecisku pod rzeką Walimką z przeciąganiem przewodów kanalizacyjnych, wykonaniem komór nadawczych i odbiorczych , założeniem manszet i plóz. Wykonanie robot ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: - roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podłoża) oraz umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu, : - wykonanie niezbędnych deskowań dla ww wykopów - wykonanie zasypek, obsypek i podsypek w realizowanych wykopach liniowych - wykonanie niezbędnych prac pomiarowych koniecznych do realizacji robót ziemnych - wywóz i przywóz materiałów niezbędnych do wykonania zadania - składowanie gruzu i ziemi na składowisku wraz z kosztami transportu i składowania Wykonanie robot drogowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: - rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych w pasie robót kanalizacji sanitarnej - rozbiórka podbudowy w pasie robót kanalizacji sanitarnej - profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod odtwarzaną nawierzchnię jezdni - wykonanie podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej w pasie robót kanalizacji sanitarnej (podbudowa pomocnicza - z kruszywa łamanego 0/63 h=20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego) - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna w pasie robót kanalizacji sanitarnej - wykonanie odbudowy nawierzchni ul. Warszawskiej w pasie robót kanalizacji sanitarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar), stanowiącej załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.30.00-9, 45.23.24.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, PROW 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne BIN-POL Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna, Ul. Kombatantów 2, 58-302 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2145693,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 786150,87
.         Oferta z najniższą ceną: 786150,87 / Oferta z najwyższą ceną: 1344776,76
.         Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


Kanalizacja/7/2014                                                                                                                  Walim, 10.03.2014 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: Kanalizacja/7/2014
 
Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka - I Etap"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 4) złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne "BIN-POL"
Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna
Ul. Kombatantów 2, 58-302 Wałbrzych
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 786 150,87 PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 21.03.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica
1 038 441,83
75,70
2
Konsorcjum firm:
Lider: Z.U.H.P. "Zubit" Ireneusz Zieliński
Ul. Kolejowa 61 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Partner: CONCRETECH Michał Kostrzewski
Boguszyn 14C 57-300 Kłodzko
1 330 714,05
58,08
3
Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne
w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie
1 048 646,57
74,97
4
Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne "BIN-POL"
Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna
Ul. Kombatantów 2, 58-302 Wałbrzych
786 150,87
100
5
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając
Ul. Wyszyńskiego 26/1A, 58-320 Walim
Partner: Murarstwo-Melioracja Janusz Zając
Ul. Długa 3E/5, 58-320 Walim
1 344 776,76
58,46
6
P.H.U.P. "KAMEL" Justyna Soja
Ul. Władysława Łokietka 28/1, 49-300 Brzeg
996 646,96
78,88
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

UWAGA!!!
 
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 28.02.2014 r. oraz 03.03.2014 r. zamieszczono u dołu strony w załączniku pn. "Pytania i odpowiedzi 03.03.2014 r."
 

Kanalizacja/7/2014                                                                                                    Walim, 21.02.2014 r.
 
Walim: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka - I Etap
Numer ogłoszenia: 61470 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka - I Etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Walim i Rzeczka (ul. 3-ego Maja). Wykonanie robot montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: - montaż grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej , z rur PP-b spełniających wymagania PN-EN 1852 - montaż studzienek kanalizacyjnych żelbetowych DN 1000 z włazami, klasy obciążenia D400 o średnicy O600 mm z wypełnieniem betonowym - włączenie do istniejących studni rewizyjnych projektowanych przewodów z wykonaniem w tych studniach przejść szczelnych oraz kinet - wykonanie przecisku pod rzeką Walimką z przeciąganiem przewodów kanalizacyjnych, wykonaniem komór nadawczych i odbiorczych , założeniem manszet i plóz. Wykonanie robot ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: - roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podłoża) oraz umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu, : - wykonanie niezbędnych deskowań dla ww wykopów - wykonanie zasypek, obsypek i podsypek w realizowanych wykopach liniowych - wykonanie niezbędnych prac pomiarowych koniecznych do realizacji robót ziemnych - wywóz i przywóz materiałów niezbędnych do wykonania zadania - składowanie gruzu i ziemi na składowisku wraz z kosztami transportu i składowania Wykonanie robot drogowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: - rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych w pasie robót kanalizacji sanitarnej - rozbiórka podbudowy w pasie robót kanalizacji sanitarnej - profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod odtwarzaną nawierzchnię jezdni - wykonanie podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej w pasie robót kanalizacji sanitarnej (podbudowa pomocnicza - z kruszywa łamanego 0/63 h=20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego) - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna w pasie robót kanalizacji sanitarnej - wykonanie odbudowy nawierzchni ul. Warszawskiej w pasie robót kanalizacji sanitarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar), stanowiącej załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.30.00-9, 45.23.24.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o. Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem Wadium - Kanalizacja 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych, niż pieniądz oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty (lub do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia dokonania przelewu w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu). 4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda wykazania, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 robotę o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 1,2 km (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dysponowania przez Wykonawcę: - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia realizacji zadania spowodowana: a) działaniami innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) przedłużającą się w czasie procedurą przetargową; c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (pogodowych), uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie umownym. d) przyczynami zewnętrzne niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. e) sytuacja, kiedy zmiana albo rezygnacja Wykonawcy z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, PROW 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: dn. 10.03.2014 r. godz. 10:15, Urząd Gminy Walim,
Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak

Załączniki

SIWZ (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz osób (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz robót (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Wzór umowy (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Lista podmiotów (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Projekt budowlany (20.9MB) Zapisz dokument  
Zał. nr 9 Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (790.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Przedmiar (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi 03.03.2014 r. (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2014-02-21 11:45:47
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2014-02-21 11:45:50
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2014-02-21 11:54:36
Ostatnia zmiana:2014-04-02 10:22:33
Ilość wyświetleń:2185

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij