Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-02-19, Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim

 

Odpady/6/2014                                                                                              Walim, 03.03.2014 r.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp unieważnia postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego.
            W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim" złożona została jedna oferta:
.        Nr 1 ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., Ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych - 820.800,00 zł brutto.
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 550.000,00 zł brutto.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm)
Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

ODPADY/6/2014                                                                                                Walim, 19.02.2014 r.                                          
Walim: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 58240 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. mieszanych) z terenu Gminy Walim. W Gminie Walim przewidywany strumień odpadów komunalnych wynosi: 2014 r. - 1445,91 Mg :2= 722,95 Mg (odbiór przez pół roku) wg danych z WPGO, 2015 r. - 488,87 Mg (odbiór przez 4 miesiące) wg danych z WPGO. Całkowita ilość strumienia dla przedmiotu zamówienia stanowi: 1211,82 Mg. Do obliczeń wzięto pod uwagę szacunkową liczbę osób zameldowanych: 5783 (dane na dzień 31.12.2013 r. wg stanu ewidencji ludności meldunków). Założenia w zakresie szacowania długości przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji: Długość dróg na terenie gminy: drogi gminne - 95,18 km, drogi powiatowe - 62,3 km drogi wojewódzkie - 16,9 km. Założenia do zabudowy mieszkalnej i niemieszkalnej gminy: Budynki ogółem: ok. 1412 w tym: Mieszkalne - ok. 1030, zmieszane tzn. budynki, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną przez mieszkańców, a część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - ok.32, Niemieszkalne - tj. placówki publiczne, handlowe, usługowe, domki letniskowe, obiekty zbiorowego zakwaterowania - ok. 350. Dane dotyczące ilości nieruchomości może ulegać zmianie ze względu na zmianę ilości obsługiwanych nieruchomości, a także zmianę przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Odbieranie i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości: a) zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), które stanowią: W przypadku właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów- odpady zebrane w jednym pojemniku, stanowiące pozostałość po wysegregowaniu wszystkich frakcji, do których wysegregowania zobowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim (tzw. frakcja resztkowa - pozostałości z segregacji - odpady niezidentyfikowane, dla których nie określono sposobu selektywnego pozbycia się), W przypadku właścicieli nieruchomości nie prowadzących selektywnej zbiórki - odpady zebrane w jednym pojemniku, zawierające zmieszane różne frakcje odpadów, w tym również frakcje, które można gromadzić selektywnie; b) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zawierających frakcje papieru, metali/tworzyw sztucznych/opakowań wielomateriałowych i szkła (20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07), c) odpady wielkogabarytowe, w tym meble oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji, zużyte opony (20 03 07, 15 01 02, 20 02 01, 20 03 99,16 01 03); zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*). d) odpadów gromadzonych w sposób selektywny następujących frakcji z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w Jugowicach Nr działki (85/1,85/2) - były dworzec PKP: odpadów wielomateriałowych ( 15 01 05), odpadów zielonych (20 02 01), przeterminowanych leków i chemikaliów ( 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 29*, 20 01 32), zużytych baterii i akumulatorów ( 20 01 34), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), odpadów budowlanych i rozbiórkowych (17 01 01, 17 01 07), zużytych opon (16 01 03).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.10.00-5, 90.51.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem Wadium - Odpady/6/2014 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem bankowym) należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania przelewu 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, oryginał bądź kserokopie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający wymaga m.in.: - posiadania zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Walim - posiadania zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będące przedmiotem niniejszego zamówienia - posiadania zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.)
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: - wykazania, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości, o czasie świadczenia nie krótszym niż 10 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym, niezbędnym do wykonywania zamówienia zamawiający żąda: - dysponowania co najmniej: a) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) 2 pojazdami przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru kontenerów na odpady wielkogabarytowe, d) sprzętem niezbędnym do mycia i dezynfekcji pojemników na papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe oraz miejsca przystosowane do mycia i dezynfekcji
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - dysponowania przez Wykonawcę min. 4 osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii C, posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej. - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich ich uprawnień
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 złotych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz oferty - wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, - wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2. W związku z wskazanymi w ust. 1 pkt 1-5 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 3. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 2 ust. 4, w przypadku: - aktualizacji załącznika nr 1 do umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, - dokonania zmian w załączniku nr 2 do umowy w związku ze zmianami w usytuowaniu i liczbie gniazd, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8, - zmiany siedziby lub nazwy stron umowy, - zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę, - zmiany terminów odbioru odpadów wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych, metalu określonych w § 4 ust.7 pkt. 2 lit. d) umowy wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, a wpływających na konieczność dokonania zmiany terminów. 4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszenia działalności, 6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Sala narad.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: dn. 03.03.2014 r. godz. 10:15, miejsce: Urząd Gminy Walim
Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak

Załączniki

SIWZ (69.1kB) Zapisz dokument  
Załączniki do SIWZ (108.6kB) Zapisz dokument  
Załączniki do umowy (48.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2014-02-19 12:45:57
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2014-02-19 12:46:17
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2014-02-19 12:48:42
Ostatnia zmiana:2014-03-03 11:38:19
Ilość wyświetleń:1371

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij