Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-01-24, Odbudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza w Walimiu dz. nr 664 i pl. Łokietka w Walimiu dz. nr 727/4

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 27766-2014 z dnia 2014-01-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu dróg (zaprojektuj i wybuduj) Dotyczy działki nr 664 ul. Mickiewicza: Szerokość jezdni ok.4,0 m, długość drogi ok.225,0 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej...
Termin składania ofert: 2014-02-10

 
Drogi-Walim/2/2014                                                                                              Walim, 04.03.2014 r.
 
 
Walim: Odbudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza w Walimiu dz. nr 664 i pl. Łokietka w Walimiu dz. nr 727/4
Numer ogłoszenia: 71132 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27766 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza w Walimiu dz. nr 664 i pl. Łokietka w Walimiu dz. nr 727/4.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu dróg (zaprojektuj i wybuduj) Dotyczy działki nr 664 ul. Mickiewicza: Szerokość jezdni ok.4,0 m, długość drogi ok.225,0 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.1000,0 m2 Należy uwzględnić frezowanie starej nawierzchni z wykonaniem niezbędnego wyrównania jezdni drogi warstwą wiążącą. Odwodnienie -z uwagi na przepływający w pobliżu jezdni potok należy na odcinku 37 mb przewidzieć umocnienie drogi poprzez wbudowanie w cieku koryt betonowych wysokich. Wymiary koryt muszą zapewnić swobodny spływ wody w okresach poza ulewnymi deszczami. W celu polepszenia powierzchniowego odwodnienia drogi proszę zaprojektować dwa przepusty liniowe zgodnie z rysunkiem (długość przepustów łącznie ok.11mb). W drodze istnieją urządzenia infrastruktury technicznej (do regulacji) w postaci studni kanalizacyjnych i skrzynek żeliwnych instalacji gazowej i wodnej, łącznie 26 sztuk. Istniejącą zatokę przedłużyć tzn wykonać nowy odcinek ok. 10 mb na szer.2,5mb z zamontowaniem krawężników i podbudowy. Nawierzchnia z masy bitumicznej grubość 2x 4 cm. Proszę przewidzieć wymianę uszkodzonego krawężnika betonowego w ilości 10 szt. Dotyczy działki nr 727/4 ul. Łokietka: Szerokość jezdni 5,0 m, długość drogi ok.34,0 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.170,0 m2 Przekrój drogi od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20 cm. Pobocza z utwardzonej mieszanki kamiennej o szerokości 1,0m Odwodnienie powierzchniowe w kierunku ul. Wyszyńskiego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 2 osobne kosztorysy ofertowe dla zadań realizowanych na poszczególnych działkach oraz wystawić 2 osobne faktury po zakończeniu realizacji poszczególnych robót (wymóg konieczny !!!) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 4 Wzór umowy - zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 7 Rysunki.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 71.11.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73373,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 136016,48
.         Oferta z najniższą ceną: 136016,48 / Oferta z najwyższą ceną: 144003,15
.         Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

Drogi-Walim/2/2014                                                                                                                 Walim, 12.02.2014 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: Drogi-Walim/2/2014
 
Nazwa zadania: "Odbudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza w Walimiu dz. nr 664
i pl. Łokietka w Walimiu dz. nr 727/4"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 3) złożoną przez Wykonawcę:
 
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 136 016,48PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 26.02.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "VICBUD" Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór
 
143 195,99
94,99
2
 
PHU "KAMA" Rzońca Ryszard
Ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice
 
144 003,15
94,45
3
 
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica
 
136 016,48
100
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 
Drogi-Walim/2/2014                                                                                            Walim, 24.01.2014 r.
 
Walim: Odbudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza w Walimiu dz. nr 664 i pl. Łokietka w Walimiu dz. nr 727/4
Numer ogłoszenia: 27766 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza w Walimiu dz. nr 664 i pl. Łokietka w Walimiu dz. nr 727/4.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu dróg (zaprojektuj i wybuduj) Dotyczy działki nr 664 ul. Mickiewicza: Szerokość jezdni ok.4,0 m, długość drogi ok.225,0 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.1000,0 m2 Należy uwzględnić frezowanie starej nawierzchni z wykonaniem niezbędnego wyrównania jezdni drogi warstwą wiążącą. Odwodnienie -z uwagi na przepływający w pobliżu jezdni potok należy na odcinku 37 mb przewidzieć umocnienie drogi poprzez wbudowanie w cieku koryt betonowych wysokich. Wymiary koryt muszą zapewnić swobodny spływ wody w okresach poza ulewnymi deszczami. W celu polepszenia powierzchniowego odwodnienia drogi proszę zaprojektować dwa przepusty liniowe zgodnie z rysunkiem (długość przepustów łącznie ok.11mb). W drodze istnieją urządzenia infrastruktury technicznej (do regulacji) w postaci studni kanalizacyjnych i skrzynek żeliwnych instalacji gazowej i wodnej, łącznie 26 sztuk. Istniejącą zatokę przedłużyć tzn wykonać nowy odcinek ok. 10 mb na szer.2,5mb z zamontowaniem krawężników i podbudowy. Nawierzchnia z masy bitumicznej grubość 2x 4 cm. Proszę przewidzieć wymianę uszkodzonego krawężnika betonowego w ilości 10 szt. Dotyczy działki nr 727/4 ul. Łokietka: Szerokość jezdni 5,0 m, długość drogi ok.34,0 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.170,0 m2 Przekrój drogi od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20 cm. Pobocza z utwardzonej mieszanki kamiennej o szerokości 1,0m Odwodnienie powierzchniowe w kierunku ul. Wyszyńskiego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 2 osobne kosztorysy ofertowe dla zadań realizowanych na poszczególnych działkach oraz wystawić 2 osobne faktury po zakończeniu realizacji poszczególnych robót (wymóg konieczny !!!) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 4 Wzór umowy - zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 7 Rysunki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda wykazania, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 roboty o wartości min. 80 000,00 zł brutto każda o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenia o dysponowaniu zespołem (posiadającym wymagane uprawnienia) w składzie: a) osoba posiadająca uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, b) osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w branży drogowej
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego. 3) Kosztorysy ofertowe (2 szt.) planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia realizacji zadania spowodowana: a) działaniami innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) przedłużającą się w czasie procedurą przetargową; c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (pogodowych), uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie umownym. d) przyczynami zewnętrzne niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,
dn. 10.02.2014 r. godz. 10:15
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wzór umowy (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Wykaz robót (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Rysunki (80.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 8 Lista podmiotów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2014-01-24 09:01:55
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2014-01-24 09:02:11
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2014-01-24 09:03:39
Ostatnia zmiana:2014-03-04 12:04:45
Ilość wyświetleń:1546

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij