Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-01-24, Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim

 

 

MB/1/2014                                                                                                                              Walim, 07.02.2014 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: MB/1/2014, nazwa zadania:
 "Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:
 
Część I - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK", Ul. Kłodzka 25B, 58-330 Jedlina Zdrój
Część II - PHU Wiesław Kawa, Ul. Warskiego 8, 58-340 Głuszyca
Część III - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK", Ul. Kłodzka 25B, 58-330 Jedlina Zdrój
 
Uzasadnienie wyboru: oferty zawierają najniższe ceny. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a treść ofert odpowiada treści SIWZ. Oferty otrzymały 100 punktów w kryterium oceny i uznane zostały za najkorzystniejsze. Punktację wyliczono wg wzoru oceny ofert zawartego w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
Wybrani Wykonawcy zobowiązani są stawić się na podpisanie umowy w dniu 19.02.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Lp.
 
Nazwa i adres wykonawcy
 
Cena oferty brutto/ punkty
cz. I
 
 
Cena oferty brutto/ punkty
cz. II
Cena oferty brutto/ punkty
cz. III
1
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK"
Ul. Kłodzka 25B, 58-330 Jedlina Zdrój
 
155 597,83 /
100 pkt
73 135,80 /
90 pkt
127 532,95 /
100 pkt
2
 
PUHP Transport Drogowy Roman Szewczuk
Ul. Mazurska 1, 58-340 Głuszyca
 
nie dotyczy
75 392,85 /
86,99
nie dotyczy
3
 
PHU Wiesław Kawa
Ul. Warskiego 8, 58-340 Głuszyca
 
oferta odrzucona
65 583,85 /
100 pkt
oferta odrzucona
4
 
Materiały Budowlane TOP s. c.
Wiesław Kawa, Roman Szewczuk
Ul. Noworudzka 17a, 58-330 Jedlina Zdrój
 
oferta odrzucona
nie dotyczy
oferta odrzucona
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty 3 i 4 (dla I i III części zamówienia).
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne: Oferta jest niezgodna z ustawą. Złożenie przez tego samego wykonawcę oferty w ramach spółki cywilnej i samodzielnie uznaje się za złożenie dwóch ofert, co stanowi naruszenie art. 82 ust.1 ustawy Pzp. Akceptacja przez Zamawiające złożonych ofert stanowić może naruszenie art. 7 ust.1 ustawy Pzp tj. stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

 
MB/1/2014                                                                                                           Walim, 24.01.2014 r.
 
Walim: Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 27666 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki 2A, 2B i 2C do SIWZ. Ceny zawierają koszt transportu, dostarczenia i wyładunku we wskazanych miejscach na terenie Gminy Walim. Transport odbywać się ma najkrótszą z możliwych tras. Przetarg obejmuje trzy rodzaje (3 części) dostaw: 1) kostka, cement, itp. (wyszczególnione w zał. nr 2A) 2) kruszywa (wyszczególnione w zał. nr 2B) 3) pozostałe materiały budowlane (wyszczególnione w zał. nr 2C). Do realizacji każdej z trzech części zamówienia wybrani zostaną odrębni wykonawcy oferujący najniższe ceny za część I, II i III zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego. 3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załączników nr 2A, 2B, 2C do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z zał. nr 2A.
.         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kostka, cement, itp..
.         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.05.2014.
.         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z zał. nr 2B.
.         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kruszywa itp..
.         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2014.
.         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z zał. 2C.
.         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pozostałe materiały budowlane.
.         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.05.2014.
.         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,
dn. 04.02.2014 r. godz. 12:15
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2A (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2B (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2C (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 22 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wzór umowy (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Lista podmiotów (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2014-01-24 08:25:13
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2014-01-24 08:25:24
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2014-01-24 08:26:37
Ostatnia zmiana:2014-02-07 12:58:50
Ilość wyświetleń:1686

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij