Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-12-11, Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 512632-2013 z dnia 2013-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na zabezpieczenie budynku bramnego w Zagórzu Śląskim, łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W skład dokumentacji projektowej wchodzi: - inwentaryzacja...
Termin składania ofert: 2013-12-20

 
Grodno-Projekt/32/2013                                                                                 Walim, 09.01.2014 r.
 
Walim: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej
Numer ogłoszenia: 8866 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 512632 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na zabezpieczenie budynku bramnego w Zagórzu Śląskim, łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W skład dokumentacji projektowej wchodzi: - inwentaryzacja uzupełniająca elementów objętych pracami projektowymi - projekt budowlano-wykonawczy z programem prac konserwatorskich - przedmiar robót i kosztorys inwestorski - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • ARKADA Biuro Architektoniczne Architekt Piotr Żak, Ul. Łasicka 19 lok. 8, 59-700 Bolesławiec, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 29520,00
.         Oferta z najniższą ceną: 29520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78720,00
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Grodno-Projekt/32/2013                                                                                               Walim, 30.12.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: Grodno-Projekt/32/2013
Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 6) złożoną przez Wykonawcę:
 
ARKADA Biuro Architektoniczne Architekt Piotr Żak
Ul. Łasicka 19 lok. 8
59-700 Bolesławiec
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 29 520,00PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 07.01.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
AUTORSKA PRACOWNIA arch. Macieja Małachowicza
Ul. Orłowskiego 11, 51-637 Wrocław
78 720,00
37,50
2
Łukasz Szleper Projekt
Ul. Róży Wiatrów 13/3, 53-023 Wrocław
46 986,00
62,83
3
ARCHIDOM Mgr inż. arch. Bernard Łopacz
Ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
31 980,00
92,31
4
CCI Sp. z o.o.
Ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków / Długołęka
60 270,00
49
5
"STUDIO AR-cad" Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
Mgr inż. arch. Jacek Zaleśny
Ul. F. Chopina 2a, 57-320 Polanica Zdrój
-
-
6
ARKADA Biuro Architektoniczne Architekt Piotr Żak
Ul. Łasicka 19 lok. 8, 59-700 Bolesławiec
29 520,00
100
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 5.
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne: oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca, który złożył ofertę nr 5.
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie nie załączył do oferty dowodów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie usług załączonym do oferty zostały wykonane należycie, pomimo wezwania do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

UWAGA!!!

 

W dn. 13.12.2013 r. Wykonawca zadał pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi.

 

Pyt. 1. Prosimy o podanie właściciela lub zarządcy sąsiedniej nieruchomości?

Odp. 1. Zarządcą tej nieruchomości jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica z siedzibą: ul. Władysława Sikorskiego 11, 58 - 100 Świdnica

Pyt. 2. Co przewiduje Zamawiający w sytuacji, gdy nie uzyska się zgody, o której mowa powyżej? Zapisy prawa w żaden sposób nie nakładają na właściciela lub zarządcę sąsiedniej nieruchomości obowiązku udzielenia zgody o której mowa, tym Bradzie terminu na jej udzielnie. Czy sytuacją taka można traktować jako przypadek określony w SIWZ pkt XIV ust. 1a, będący podstawą do zmiany terminu zakończenia zadania?

Odp. W takiej sytuacji jest możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania.

 
 
 
 
Grodno-Projekt/32/2013                                                                                 Walim, dn. 11.12.2013 r.
 
Walim: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej
Numer ogłoszenia: 512632 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na zabezpieczenie budynku bramnego w Zagórzu Śląskim, łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W skład dokumentacji projektowej wchodzi: - inwentaryzacja uzupełniająca elementów objętych pracami projektowymi - projekt budowlano-wykonawczy z programem prac konserwatorskich - przedmiar robót i kosztorys inwestorski - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, zamawiający żąda wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej remontu obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków o wartości robót min. 600 000,00 zł brutto oraz powierzchni użytkowej obiektu min. 2100 m2.
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda wykazania, że wykonawca dysponuje: - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej, która wykonała dokumentacje projektową w specjalności architektonicznej, dotyczącą remontu obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykonała dokumentacje projektową w specjalności konstrukcyjno budowlanej, dotyczącą remontu obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - do oferty należy załączyć Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia zadania, a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, b) przedłużająca się w czasie procedura przetargowa. 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,
dn. 20.12.2013 r. godz. 12:15
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 24 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wzór umowy (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Wykaz usług (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Wykaz osób (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Lista podmiotów (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2013-12-11 11:22:17
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-12-11 11:22:20
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-12-11 11:24:02
Ostatnia zmiana:2014-01-09 11:49:05
Ilość wyświetleń:1830
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij