Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-12-05, Wójt Gminy Walim ogłasza rokowania ograniczone na sprzedaż działki numer 238/9, położonej w Michałkowej.

Walim, dnia 5 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie Nr 41/2013

Wójt Gminy Walim

Ogłasza rokowania ograniczone na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej numerem 238/9 o powierzchni 0,2688 ha w Michałkowej.

  1. Działka stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w KW Numer SW1W/00073372/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.
  2. Opis działki: działka niezabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Z trzech stron graniczy z lasem a od strony zachodniej z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi. Działka stanowi łąkę porośniętą krzewami i drzewami. W ewidencji gruntów oznaczona jest klasouźytkami:  ŁV i  RV. 
  3. Przeznaczenie działki i sposób jej zagospodarowania: dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej.
  4. Forma zbycia: sprzedaż.
  5. Tryb zbycia: rokowania ograniczone dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z tą działką (tj. działek o numerach: 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 250) z uwagi na brak dostępu do drogi.
  6. Cenę wywoławczą do rokowań ustalam w wysokości 15 000 złotych.
  7. Przetargi zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono 05 września 2013 roku i 28 października 2013 roku.
  8. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pokój nr 1, najpóźniej do dnia 8.01.2014 r.  do godziny 15 00  w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem: zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki numer 238/9 w Michałkowej.
  9. Zgłoszenie powinno zawierać:

-          Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

-          Datę sporządzenia zgłoszenia.

-          Dokument potwierdzający własność działki sąsiadującej z działką zbywaną.

-          Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.

-          Kopię dowodu wpłaty zaliczki – na wpłacie należy określić numer działki i miejsce położenia.

-          Numer konta bankowego, na które zaliczka będzie zwrócona w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.

-          Proponowaną cenę, jednak nie niższą niż wywoławcza i sposób jej zapłaty.

Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 w dniu 10 stycznia 2014 r. o godzinie 1000

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

-   dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 2 000 złotych na konto Gminy Walim Nr konta: 62  1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia 8 stycznia 2014 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

-    W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej. 

-    W przypadku uczestnictwa w rokowaniach osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

Rokowania przeprowadza się w dwóch częściach. W pierwszej części komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zastrzega się prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy nieruchomości.

Cena sprzedaży działki uzyskana w rokowaniach pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę, płatna jest jednorazowo na konto Gminy Walim najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony pisemnie. Nie przystąpienie Nabywcy do zawarcia umowy powoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Koszty notarialne i sądowe obciążają Nabywcę.

Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19 czerwca 2013 roku.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem działki przez dokonanie jej oględzin a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości jej zagospodarowania.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 8494350.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej: www.bip.walim

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2013-12-05 14:38:49
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2013-12-05 14:38:52
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2013-12-05 14:42:31
Ostatnia zmiana:2013-12-05 15:05:12
Ilość wyświetleń:1558

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij