Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-12-02, Wykonywanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 495474-2013 z dnia 2013-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonywania czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim. Obejmują one w szczególności: - wykonanie operatów szacunkowych...
Termin składania ofert: 2013-12-11

 
Rzeczoznawca/30/2013                                                                                      Walim, 03.01.2014 r.
 
Walim: Wykonywanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 358 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 495474 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonywania czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim. Obejmują one w szczególności: - wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości: do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste - inwentaryzację powierzchniowo-szkicową lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz określenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej - wyceny nieruchomości do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - określenia wartości nieruchomości do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu - określenie wartości rzeczowego prawa ograniczonego ustanowionego na nieruchomości - określenie wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału - określenie wartości nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej - określenie wartości nieruchomości rolnych, zadrzewionych i leśnych - aktualizację operatu szacunkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy - zał. nr 5 do SIWZ Wzór umowy Zlecenie przez Zamawiającego poszczególnych prac objętych umową będzie następować sukcesywnie, każdorazowo pisemnym zleceniem określającym obiekt podlegający opracowaniu. Realizacja poszczególnych zleceń musi nastąpić w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uwzględniając ilość i rodzaj wykonanych zadań oraz ceny jednostkowe poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Czynności będące przedmiotem zamówienia powinny zostać wykonane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • USŁUGI BUDOWLANE Maria Konieczna, Ul. Główna 153 F, 58-312 Stare Bogaczowice, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50406,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 34698,30
.         Oferta z najniższą ceną: 34698,30 / Oferta z najwyższą ceną: 74190,00
.         Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Rzeczoznawca/30/2013                                                                                                          Walim, 16.12.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: Rzeczoznawca/30/2013
Nazwa zadania: "Wykonywanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 5) złożoną przez Wykonawcę:
 
USŁUGI BUDOWLANE Maria Konieczna
Ul. Główna 153 F
58-312 Stare Bogaczowice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 34 698,30PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 20.12.2013 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
"Lex-Bud" s.c.
Czesław Sonik, Jolanta Szwed-Sokołowska
Ul. Sienkiewicza 2B, 48-370 Paczków
48 990,90
70,83
2
"NIERUCHOMOŚCI" Mieczysław Młynarczyk
Ul. Meksykańska 7
59-220 Legnica
74 190,00
46,77
3
"ARBITRIUM" Mateusz Wojnicki
Ul. Mieszka I 12
59-500 Złotoryja
70 150,00
49,46
4
BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
Inż. Emilia Chudzińska
Witoszów Dolny 28, 58-100 Świdnica
59 790,30
58,03
5
USŁUGI BUDOWLANE Maria Konieczna
Ul. Główna 153 F
58-312 Stare Bogaczowice
34 698,30
100
6
"LOKUS" Szacowanie Nieruchomości
Mieczysław Kohut
Ul. Słoneczna 19, 58-310 Szczawno-Zdrój
51 286,00
67,66
7
Dorota Sierzputowska Rzeczoznawca Majątkowy
Boleścin 54A
 58-100 Świdnica
35 260,00
98,41
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 495474-2013 z dnia 2013-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonywania czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim. Obejmują one w szczególności: - wykonanie operatów szacunkowych...
Termin składania ofert: 2013-12-11

 
Rzeczoznawca/30/2013                                                                             Walim, 02.12.2013 r.
 
 
Numer ogłoszenia: 495586 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 495474 - 2013 data 02.12.2013 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50% wartości umowy brutto, według cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym Wykonawcy.
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Rzeczoznawca/30/2013                                                                                             Walim, 02.12.2013 r.
 
Walim: Wykonywanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 495474 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonywania czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim. Obejmują one w szczególności: - wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości: do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste - inwentaryzację powierzchniowo-szkicową lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz określenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej - wyceny nieruchomości do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - określenia wartości nieruchomości do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu - określenie wartości rzeczowego prawa ograniczonego ustanowionego na nieruchomości - określenie wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału - określenie wartości nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej - określenie wartości nieruchomości rolnych, zadrzewionych i leśnych - aktualizację operatu szacunkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy - zał. nr 5 do SIWZ Wzór umowy Zlecenie przez Zamawiającego poszczególnych prac objętych umową będzie następować sukcesywnie, każdorazowo pisemnym zleceniem określającym obiekt podlegający opracowaniu. Realizacja poszczególnych zleceń musi nastąpić w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uwzględniając ilość i rodzaj wykonanych zadań oraz ceny jednostkowe poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Czynności będące przedmiotem zamówienia powinny zostać wykonane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunku.
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunku
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunku
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), która wykonała 5 operatów szacunkowych lokali oraz min. 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), która wykonała 5 operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony także w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą łącznie wymagane przez zamawiającego doświadczenie zawodowe
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego. 3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 2 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, dn. 11.12.2013 r. godz. 12:15
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Formularz cenowy (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 22 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wzór umowy (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Wykaz osób (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Lista podmiotów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2013-12-02 14:38:13
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-12-02 14:38:19
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-12-02 14:39:56
Ostatnia zmiana:2014-01-03 09:44:00
Ilość wyświetleń:1652

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij