Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-12-03, Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg na sprzedaż działki numer 430/2, położonej w Dziećmorowicach.

Walim, dnia    03.12.2013 rok

 

OGŁOSZENIE  Nr  36/2013

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

         pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

 00075690/8

 

Obręb

Dziećmorowice

  Jednostka ewidencyjna Walim

Działka numer

 430/2

powierzchnia

0, 16  ha

 

 

   

Działka niezabudowana położona na skłonie przy drodze asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolami : MN/U 1 – zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa, KDZ – tereny dróg publicznych dojazdowych,

 KDD –tereny dróg publicznych zbiorczych. Działka usytuowana jest poza obszarem ograniczonym liniami zabudowy bez możliwości jej zabudowy. Sposób zagospodarowania : tereny zieleni, ogród przydomowy lub inny użytek przeznaczony do rekreacji i wypoczynku bez możliwości zabudowy.

 

6 500  zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie  doliczony

 23 % podatek VAT

 

 

 650 zł.  

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9              

dnia  08 stycznia  2014 roku o godzinie  11 00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 02 stycznia 2014 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium,   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej- przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia :

 - kosztów sporządzenia dokumentacji w kwocie 323 zł.

- kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości. 

 

Nieruchomość jest sprzedawana bez okazania granic na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostę Wałbrzyskiego i ujawnionych w księdze wieczystej Nr SW1W/00075690/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Sprzedający oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest ona wykazana w ewidencji gruntów.

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu  akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w  dniu  14 listopada 2013 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2013-12-02 13:51:38
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2013-12-02 13:51:39
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2013-12-02 13:55:25
Ostatnia zmiana:2013-12-02 13:55:25
Ilość wyświetleń:1527
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij