Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-11-26, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 484726-2013 z dnia 2013-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej...
Termin składania ofert: 2013-12-09

 
Kredyt/29/2013                                                                                              Walim, 03.01.2014 r.
 
Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
Numer ogłoszenia: 434 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 484726 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej transzy 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100) do 18.12.2013 r. Obsługa kredytu do 30.11.2019 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 18.12.2013 r. Spłata kredytu w terminie do 30.11.2019 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 30.11.2019 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PKO BP SA Południowo Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu, Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 59821,90
.         Oferta z najniższą ceną: 59821,90 / Oferta z najwyższą ceną: 59821,90
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


Kredyt/29/2013                                                                                                                       Walim, 13.12.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: Kredyt/29/2013
Nazwa zadania: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 1) złożoną przez Wykonawcę:
 
PKO BP SA Południowo Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu
Rynek 23
58-300 Wałbrzych
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 59 821,90PLN. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena była jedynym kryterium oceny ofert.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 17.12.2013 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
 
PKO BP SA Południowo Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu
Rynek 23
58-300 Wałbrzych
 
59 821,90
100
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 UWAGA !!!!

Gmina Walim informuje, iż w dn. 05.12.2013 r. dokonano zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści SIWZ w postępowaniu pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN /słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100/ z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu", o sygn. Kredyt/29/2013).             Jednocześnie odpowiadając na pytanie z dn. 05.12.2013 r. Zamawiający potwierdza, że zapis wskazany w pkt. 1 zał. nr 4 do SIWZ dotyczy sytuacji ewentualnej zmiany terminu wykorzystania kredytu poprzez jego wydłużenie maksymalnie do dnia 31.12.2013 r.
            Zaktualizowana SIWZ z dn. 05.12.2013 r. oraz załącznik nr 1 tj. Formularz ofertowy dostępne są u dołu strony.
 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 484726-2013 z dnia 2013-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej...
Termin składania ofert: 2013-12-09

 
Kredyt/29/2013                                                                     Walim, 05.12.2013 r.
 
Numer ogłoszenia: 501688 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 484726 - 2013 data 26.11.2013 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej transzy 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100) do 18.12.2013 r. Obsługa kredytu do 31.12.2019 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 18.12.2013 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2019 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2019 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej transzy 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100) do 18.12.2013 r. Obsługa kredytu do 30.11.2019 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 18.12.2013 r. Spłata kredytu w terminie do 30.11.2019 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 30.11.2019 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.12.2019.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.11.2019.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 484726-2013 z dnia 2013-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej...
Termin składania ofert: 2013-12-09

 
Kredyt/29/2013                                                                                              Walim, dn. 03.12.2013 r.
 
Numer ogłoszenia: 498298 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 484726 - 2013 data 26.11.2013 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej transzy 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100) do 16.12.2013 r. Obsługa kredytu do 31.12.2019 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 16.12.2013 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2019 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2019 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej transzy 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100) do 18.12.2013 r. Obsługa kredytu do 31.12.2019 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 18.12.2013 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2019 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2019 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową..
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 484726-2013 z dnia 2013-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej...
Termin składania ofert: 2013-12-09

 
Kredyt/29/2013                                                                                        Walim, 28.11.2013 r.
 
Numer ogłoszenia: 489746 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 484726 - 2013 data 26.11.2013 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat..
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Kredyt/29/2013                                                                                 Walim, dn. 28.11.2013 r.
 
Do wszystkich Wykonawców
 
W dn. 27.11.2013 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania do SIWZ. Pytania dostępne są w załączniku u dołu strony. Odpowiedzi na pytania stanowi natomiast załącznik pn. "Dodatkowe informacje - 28.11.2013 r."
Zamawiający informuję, że dokumentów wymienionych kolejno jako nr 5-7 nie posiada. Natomiast sytuacja określona z ostatnim podpunkcie zapytania nie wystąpiła.
Jednocześnie, zgodnie z sugestią Wykonawcy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 12.12.2013 r.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

Kredyt/29/2013                                                                                                        Walim, 26.11.2013 r.
 
Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
Numer ogłoszenia: 484726 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej transzy 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100) do 16.12.2013 r. Obsługa kredytu do 31.12.2019 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 16.12.2013 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2019 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2019 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli posiada zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.).
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, dn. 09.12.2013 r. godz. 12:15
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Ogólne warunki umowy (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Harmonogram spłat (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Lista podmiotów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania do SIWZ - 28.11.2013 r. (377.2kB) Zapisz dokument  
Dodatkowe informacje - 28.11.2013 r. (11.7MB) Zapisz dokument  
Zmiana SIWZ - 28.11.2013 r. (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ - 03.12.2013 r. (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 1 Formularz ofertowy - 03.12.2013 r. (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ - 05.12.2013 r. (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 1 Formularz ofertowy - 05.12.2013 r. (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2013-11-26 14:07:10
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-11-26 14:07:28
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-11-26 14:09:57
Ostatnia zmiana:2014-01-03 09:48:33
Ilość wyświetleń:1650

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij