Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-09-09, Remont zatok autobusowych przy drodze powiatowej 2882 D w Dziećmorowicach

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 364344-2013 z dnia 2013-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zatok autobusowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 do SIWZ Przedmiar - zał. nr 7...
Termin składania ofert: 2013-09-24

 
Zatoki/25/2013                                                                                                  Walim, 08.10.2013 r.
 
Walim: Remont zatok autobusowych przy drodze powiatowej 2882 D w Dziećmorowicach
Numer ogłoszenia: 407878 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 364344 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zatok autobusowych przy drodze powiatowej 2882 D w Dziećmorowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zatok autobusowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 do SIWZ Przedmiar - zał. nr 7 do SIWZ Rysunki.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • SERAFIŃSKI Roboty Ziemne i Budowlane, Główna 75/5, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28455,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 44105,71
.         Oferta z najniższą ceną: 44105,71 / Oferta z najwyższą ceną: 60281,62
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Zatoki/25/2013                                                                                                                Walim, 24.09.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: Zatoki/25/2013
Nazwa zadania: "Remont zatok autobusowych przy drodze powiatowej 2882 D w Dziećmorowicach"
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 2) złożoną przez Wykonawcę:
 
"SERAFIŃSKI" Roboty Ziemne i Budowlane
Ul. Główna 75/5
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 44 105,71 PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 27.09.2013 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAŃCZYK"
Spółka Jawna
Ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice
 
60 281,62
73,17
2
 
"SERAFIŃSKI" Roboty Ziemne i Budowlane
Ul. Główna 75/5
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
 
44 105, 71
100
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Zatoki/25/2013                                                                                           Walim, 17.09.2013 r.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ Z DN. 16.09.2013 R.
Dotyczy zadania pn. "Remont zatok autobusowych przy drodze powiatowej 2882 D w Dziećmorowicach
 
Pyt. 1. Mamy wątpliwości co do nośności zaprojektowanej podbudowy, proszę o przeanalizowanie poszczególnych warstw. Sugerujemy wykonanie podbudowy z betonu.
 
Odp. 1. Zamawiający po analizie poszczególnych warstw dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. Rysunki uwzględniające wprowadzone zmiany dostępne są u dołu strony w załączniku pn. "17.09.2013 r. Zmiana zał. nr 7 Rysunki".
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Zatoki/25/2013                                                                                                    Walim, 09.09.2013 r.
 
Walim: Remont zatok autobusowych przy drodze powiatowej 2882 D w Dziećmorowicach
Numer ogłoszenia: 364344 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zatok autobusowych przy drodze powiatowej 2882 D w Dziećmorowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zatok autobusowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 do SIWZ Przedmiar - zał. nr 7 do SIWZ Rysunki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia robót, a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: dn. 24.09.2013 r. godz. 12:15, Urząd Gminy Walim,
Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad
 
 
Z up. Wójta
Kierownik Referatu RiGG
Marianna Gałkowska

Załączniki

SIWZ (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 24 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wzór umowy (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Przedmiar (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Rysunki (80.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 8 Lista podmiotów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.09.2013 r. Zmiana zał. nr 7 Rysunki (80.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2013-09-09 12:43:10
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-09-09 12:43:26
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-09-09 12:45:14
Ostatnia zmiana:2013-10-08 10:50:47
Ilość wyświetleń:1998

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij