Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-08-21, Zakup i dostawa kostki betonowej czerwonej TT

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 337352-2013 z dnia 2013-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy kostki betonowej w kolorze czerwonym w ilości 540 m2 o grubości 8 cm oraz obrzeży trawnikowych w kolorze czerwonym o wymiarach 8x30x100. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania dostaw.
Termin składania ofert: 2013-08-29

 
Kostka/22/2013                                                                                                    Walim, 12.09.2013 r.
 
Walim: Zakup i dostawa kostki betonowej czerwonej TT
Numer ogłoszenia: 369752 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337352 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa kostki betonowej czerwonej TT.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy kostki betonowej w kolorze czerwonym w ilości 540 m2 o grubości 8 cm oraz 25 sztuk obrzeży trawnikowych w kolorze czerwonym o wymiarach 8x30x100. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania dostaw. Zadanie obejmuje zakup, dostawę wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMALIK, Kłodzka 25B, 58-330 Jedlina Zdrój, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 18860,99
.         Oferta z najniższą ceną: 18860,99 / Oferta z najwyższą ceną: 18860,99
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


Kostka/22/2013                                                                                                           Walim, 29.08.2013 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Kostka/22/2013
Nazwa zadania: "Zakup i dostawa kostki betonowej czerwonej TT"
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 1) złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK"
Ul. Kłodzka 25B
58-330 Jedlina Zdrój
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 18 860,99PLN brutto
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 30.08.2013 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK"
Ul. Kłodzka 25B
58-330 Jedlina Zdrój
 
18 860,99
100
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 20 000,00 zł brutto.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

UWAGA!!!
W dniu 22.08.2013 r. wprowadzono zmiany do treści ogłoszenia o zamówienia oraz SIWZ. Treść zmienionego ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast zaktualizowana SIWZ oraz program funkcjonalno-użytkowy załączono u dołu strony
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 337352-2013 z dnia 2013-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy kostki betonowej w kolorze czerwonym w ilości 540 m2 o grubości 8 cm oraz obrzeży trawnikowych w kolorze czerwonym o wymiarach 8x30x100. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania dostaw.
Termin składania ofert: 2013-08-29

 
Kostka/22/2013                                                                                          Walim, 22.08.2013 r.
 
Numer ogłoszenia: 338492 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 337352 - 2013 data 21.08.2013 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy kostki betonowej w kolorze czerwonym w ilości 540 m2 o grubości 8 cm oraz obrzeży trawnikowych w kolorze czerwonym o wymiarach 8x30x100. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania dostaw..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy kostki betonowej w kolorze czerwonym w ilości 540 m2 o grubości 8 cm oraz 25 sztuk obrzeży trawnikowych w kolorze czerwonym o wymiarach 8x30x100. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania dostaw. Zadanie obejmuje zakup, dostawę wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Aleksandra Ignaszak

Kostka/22/2013                                                                                                     Walim, 21.08.2013 r.
 
Walim: Zakup i dostawa kostki betonowej czerwonej TT
Numer ogłoszenia: 337352 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa kostki betonowej czerwonej TT.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy kostki betonowej w kolorze czerwonym w ilości 540 m2 o grubości 8 cm oraz obrzeży trawnikowych w kolorze czerwonym o wymiarach 8x30x100. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania dostaw..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia zadania, a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: dn. 29.08.2013 r. godz. 10:15, Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (125.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 24 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Umowa (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcj.-użytkowy (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Rysunek (264.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 7 Lista podmiotów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ 22.08.2013 r. (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana Zał. nr 5 Program funkcj.-użytkowy 22.08.2013 r. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2013-08-21 13:34:59
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-08-21 13:35:03
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-08-21 13:36:22
Ostatnia zmiana:2013-10-16 14:53:52
Ilość wyświetleń:1718

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij