Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-08-21, Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Rusinowej o numerach : 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9, 166/10 - przeznaczonych pod budowę garaży.

Walim, dnia  20.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE Nr  26/2013

 

Wójt Gminy Walim ogłasza

 

 pierwszy  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek  stanowiących własność Gminy Walim :

 

1/ Działka nr   166/2 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.
Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie 8 00

2/ Działka nr   166/3 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie 9 00

 

3/ Działka nr   166/4 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie 10 00

 

4/ Działka nr   166/5 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie 11 00

 

5/ Działka nr   166/6 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie 12 00

 

6/ Działka nr   166/7 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie 13 00

 

7/ Działka nr   166/8 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

 

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

 

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie  14 00

 

8/ Działka nr   166/9 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie 15 00

 

 

9/ Działka nr   166/10 o pow. 26 m 2 położona  w Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej,  jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest

służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  166/1 do działki nr  134 stanowiącej  drogę publiczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem KS1 –

tereny komunikacji drogowej: parkingi, garaże, place manewrowe.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00064325/9. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1410, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   140, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października  2013 r. o godzinie 16 00

 

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 ( pokój nr 1).

 

Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz praw osób trzecich.

 

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia  25 września 2013 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium,   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej- przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia :

- kosztów sporządzenia dokumentacji  w kwocie  596 zł.  

- kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia   03 lipca 2013 r. 

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega      opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2013-08-21 07:54:26
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2013-08-21 07:54:32
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2013-08-21 08:00:55
Ostatnia zmiana:2013-08-21 08:14:02
Ilość wyświetleń:1572
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij