<>

2012 ROK

 

 

Poziom dopuszczalny/wymagany

 

 

Poziom osiągnięty przez gminę WALIM

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

 

10%

 

13%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia   i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

30%

 

0%

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

75%

 

139%