Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-08-09, Wójt Gminy Walim ogłasza rokowania na sprzedaż działki numer 548 położonej w Dziećmorowicach.

Walim, dnia  09.08.2013 rok

Ogłoszenie Nr  22/2013

Wójt Gminy Walim

ogłasza rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej numerem  548 o powierzchni 0, 1470 ha w Dziećmorowicach.

1.        Działka stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w KW Numer SW1W/00071907/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

2.        Opis działki: działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze gruntowej nieutwardzonej  w sąsiedztwie użytków zielonych i upraw rolnych. 

3.        Przeznaczenie działki: w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dziećmorowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim nr X/52/2011 z dnia 28 września 2011 roku działka oznaczona jest  symbolami MN, KDD i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz w części pod teren dróg publicznych dojazdowych.

4.        Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

5.        Cenę wywoławczą do rokowań ustalam w wysokości 12 500 złotych (do ceny uzyskanej w rokowaniach  zostanie doliczony 23 % podatek VAT).

6.        Przetargi zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono 25 kwietnia 2013 roku i  24 czerwca 2013 roku.

7.        Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pokój nr 1, najpóźniej do  17 września  2013 r.  do godziny 15 00  w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem: zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki numer 548 w Dziećmorowicach.   

8.        Zgłoszenie powinno zawierać:

-  Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli    zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

          - Datę sporządzenia zgłoszenia

      - Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

         -  Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

 -  Kopię wpłaty zaliczki

 -  Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.

Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 w dniu   23 września 2013 roku o godzinie 10 00

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

-    dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie  1 200 złotych na konto Gminy Walim Nr konta: 62  1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia  17 września 2013 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

·         W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej. 

·         W przypadku uczestnictwa w rokowaniach osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

1.        Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej części, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. 

2.        Zastrzega się prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

3.        Cena sprzedaży działki uzyskana w rokowaniach pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę, płatna jest jednorazowo na konto Gminy Walim najpóźniej na  dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony pisemnie. Nie przystąpienie Nabywcy do zawarcia umowy powoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Koszty notarialne i sądowe obciążają Nabywcę.

4.        Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

5.        Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  01 marca 2013 roku.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie jej oględzin a także do zapoznania się z ustaleniami  i ograniczeniami dotyczącymi możliwości jej zagospodarowania.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 8494350.                                                    

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej: www.bip.walim.pl

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2013-08-09 09:55:34
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2013-08-09 09:55:52
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2013-08-09 09:56:56
Ostatnia zmiana:2013-08-09 09:57:15
Ilość wyświetleń:1516

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij