Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-07-15, Zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach (były dworzec kolejowy)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 274804-2013 z dnia 2013-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach. Zakres robót obejmuje m.in.: - zmiana częściowa funkcji pomieszczeń - ocieplenie ścian i dachu - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej..
Termin składania ofert: 2013-07-31

 
Dworzec/20/2013                                                                                               Walim, 11.09.2013 r.
 
Walim: Zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach (były dworzec kolejowy)
Numer ogłoszenia: 369230 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274804 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach (były dworzec kolejowy).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach. Zakres robót obejmuje m.in.: - zmiana częściowa funkcji pomieszczeń - ocieplenie ścian i dachu - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę pokrycia dachowego , - ocieplenie ścian - wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych i przyłączy wod-kan, - wymianę kotłowni, - wykonanie instalacji gazowej, - wykonanie przyłącza gazu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej (projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary), stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • P.P.H.U. BOWIP Andrzej Pach, Ul. Ślężańska 23, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 894308,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 893209,76
.         Oferta z najniższą ceną: 893209,76 / Oferta z najwyższą ceną: 1324833,69
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 
 

Dworzec/20/2013                                                                                                         Walim, 12.08.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dworzec/20/2013
Nazwa zadania: "Zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach (były dworzec kolejowy)"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 2) złożoną przez Wykonawcę:
 
P.P.H.U. "BOWIP" Andrzej Pach
Ul. Ślężańska 23, 58-100 Świdnica
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 893 209,76PLN brutto
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 23.08.2013 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
P.P.H.U. "KAL" Aleksander Kowalski
Ul. Wyszyńskiego 3, 58-320 Walim
945 289,24
94,49
2
P.P.H.U. "BOWIP" Andrzej Pach
Ul. Ślężańska 23, 58-100 Świdnica
893 209,76
100
3
P.P.H. i U. "MIK-TRANSBET" Janusz Mikuła
Ul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów
1 204 929,87
74,13
4
PIROBUD Sp. z o.o.
Ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych
1 097 349,31
81,40
5
Konsorcjum:
P.W. "INSTELBUD" Tadeusz Dyblik
Ul. Rycerska 1, 58-300 Wałbrzych
ZAKŁAD BUDOWLANY Bogumił Ciborski
Ul. Słoneczna 33, 58-310 Szczawno-Zdrój
1 201 367,83
74,35
6
Przedsiębiorstwo Budowlane "INTERBUD" Łukasz Kowalski
Ul. Jarzębinowa 14, 58-310 Szczawno-Zdrój
1 196 536,15
74,65
7
Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
1 153 627,80
77,43
8
Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o.
Ul. Ludowa 60, 58-304 Wałbrzych
1 082 194,32
82,54
9
Zakład Ogólnobudowlany "BUD-MICH" Krzysztof Michalak
Ul. II Armii 6B, 58-305 Wałbrzych
1 275 132,75
70,05
10
ALPEX Sp. z o.o.
Ul. S. Moniuszki 62, 58-300 Wałbrzych
1 324 833,69
67,42
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 1 100 000,00 zł brutto.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 

 

UWAGA!!!
Pytania i odpowiedzi oraz dodatkowe rysunki zamieszczono w dn. 29.07.2013 r. u dołu strony w załącznikach pn. "Pytania i odpowiedzi 29.07.2013 r." oraz "Dodatkowe rysunki 29.07.2013 r."
 

UWAGA!!!

Pytania i odpowiedzi zamieszczono u dołu strony w załączniku pn. "Pytania i odpowiedzi 24.07.2013 r."

 


 

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 274804-2013 z dnia 2013-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach. Zakres robót obejmuje m.in.: - zmiana częściowa funkcji pomieszczeń - ocieplenie ścian i dachu - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, -Termin składania ofert: 2013-07-31

 
Dworzec/20/2013                                                                                    Walim, 24.07.2013 r.
 
 
Numer ogłoszenia: 292908 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 274804 - 2013 data 15.07.2013 r.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Aleksandra Ignaszak

Dworzec/20/2013                                                                                                  Walim, 15.07.2013 r.

 

Walim: Zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach (były dworzec kolejowy)
Numer ogłoszenia: 274804 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach (były dworzec kolejowy).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach. Zakres robót obejmuje m.in.: - zmiana częściowa funkcji pomieszczeń - ocieplenie ścian i dachu - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę pokrycia dachowego , - ocieplenie ścian - wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych i przyłączy wod-kan, - wymianę kotłowni, - wykonanie instalacji gazowej, - wykonanie przyłącza gazu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej (projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary), stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.26.23.00-4, 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8, 45.23.24.11-8, 45.33.00.00-9, 45.23.21.40-5, 45.33.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem Wadium - Zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jugowicach (były dworzec kolejowy) 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych, niż pieniądz oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty (lub do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia dokonania przelewu w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu). 4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań wykazujących spełnienie tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: - wykazania, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 robotę o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań wykazujących spełnienie tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 500.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 2) Kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6. Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia robót, a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: dn. 31.07.2013 r. godz. 12:15, Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

Załączniki

SIWZ (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz osób (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz robót (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Wzór umowy (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Lista podmiotów (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Dokumentacja projektowa (6.1MB) Zapisz dokument  
Pytania i odpowiedzi 24.07.2013 r. (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzupełnienie 24.07.2013 r (10.1MB) Zapisz dokument  
Pytania i odpowiedzi 29.07.2013 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dodatkowe Rysunki 29.07.2013 r (1.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2013-07-15 08:50:58
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2013-07-15 08:54:16
Ostatnia zmiana:2013-09-25 13:46:31
Ilość wyświetleń:2875

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij