Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-07-10, Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2013 - 2014

Zima/19/2013                                                                                                               Walim, 29.07.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zima/19/2013
Nazwa zadania: "Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2013 - 2014"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Część I zadania
P.H.U. "DAREK"
Ul. Długa 4
58-320 Walim
 
Część II zadania
P.P.H.U. "ART" Artur Ryl
Ul. Główna 14A
Zagórze Śląskie
 
Część III zadania
P.P.H.U. "ART" Artur Ryl
Ul. Główna 14A
Zagórze Śląskie
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Część I zadania
 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
WALIM-TRANS Kwiatkowski & Piątek Spółka Jawna
Ul. Różana 1, 58-320 Walim
54 399,60
76,71
2
P.P.H.U. "ART" Artur Ryl
Ul. Główna 14A, Zagórze Śląskie
58 386,42
71,47
3
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Krzysztof Mucha
Ul. Barbary 16/1, 58-330 Jedlina Zdrój
48 512,52
86,02
4
-
-
-
5
P.P.H.U. "KASIA"
Ul. Kościuszki 13, 58-320 Walim
43 407,90
96,14
6
P.H.U. "DAREK"
Ul. Długa 4, 58-320 Walim
41 731,20
100
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 41 731,20PLN brutto
 
Część II zadania
 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
WALIM-TRANS Kwiatkowski & Piątek Spółka Jawna
Ul. Różana 1, 58-320 Walim
78 099,12
54,34
2
P.P.H.U. "ART" Artur Ryl
Ul. Główna 14A, Zagórze Śląskie
42 435,36
100
3
-
-
-
4
-
-
-
5
-
-
-
6
-
-
-
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 42 435,36 PLN brutto
 
 
 
Część III zadania
 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
WALIM-TRANS Kwiatkowski & Piątek Spółka Jawna
Ul. Różana 1, 58-320 Walim
24 102,36
55,66
2
P.P.H.U. "ART" Artur Ryl
Ul. Główna 14A, Zagórze Śląskie
13 416,51
100
3
-
-
-
4
P.P.H.U. "VIOLA" Pawłowski Jerzy
Ul. Sienkiewicza 12, 58-308 Dziećmorowice
17 832,96
75,23
5
-
-
-
6
-
-
-
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 13 416,51PLN brutto
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania:
a) część I zadania - 80 000,00 zł brutto
b) część II zadania - 51 000,00 zł brutto
c) część III zadania - 14 000,00 zł brutto
 
Wybrani Wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od dnia 09.08.2013 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Aleksandra Ignaszak

Zima/19.2013                                                                                                        Walim, 10.07.2013 r.
 
Walim: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim
w sezonie zimowym 2013 - 2014
Numer ogłoszenia: 269318 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2013 - 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem oraz posypywanie dróg (3 części) będących we władaniu i w granicach administracyjnych gminy Walim w sezonie 2013 - 2014 w strefach: I, II, III..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 1) Jeżeli warunki pogodowe uzasadniające wykonywanie usługi odśnieżania się utrzymują, Zamawiający przewiduje możliwość dalszego zlecania (ciągłości wykonywania usługi w terminie określonym w umowie) do wartości 20% kwoty określonej w §6 ust.2 umowy. 2) Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą wymagać ciągłego wykonywania usługi, Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zleceń do kwoty niższej niż określona w §6 ust.2 umowy, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o dalsze zlecenie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.05.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający wymaga posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego realizację przedmiotu umowy w sposób należyty i staranny
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o powierzeniu zadania/części zadania podwykonawcom - Załącznik nr 6 do SIWZ
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia wykonywania usługi a) w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności (warunki atmosferyczne) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu wykonywania usługi maksymalnie do dnia 15.05.2013 roku 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 2. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 1) Jeżeli warunki pogodowe uzasadniające wykonywanie usługi odśnieżania się utrzymują, Zamawiający przewiduje możliwość dalszego zlecania (ciągłości wykonywania usługi w terminie określonym w umowie) do wartości 20% kwoty określonej w §6 ust.2 umowy. 2) Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą wymagać ciągłego wykonywania usługi, Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zleceń do kwoty niższej niż określona w §6 ust.2 umowy, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o dalsze zlecenie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: 22.07.2013 godzina 12:15, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak

Załączniki

SIWZ (410.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Lista podmiotów (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5a Wzór umowy cz. I (153.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5b Wzór umowy cz. II (165.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5c Wzór umowy cz. III (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Oświadczenie - podwykonawstwo (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2013-07-10 13:21:23
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-07-10 13:21:39
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-07-10 13:23:27
Ostatnia zmiana:2013-07-29 08:35:50
Ilość wyświetleń:2058

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij