WNIOSEK O PRZYDZIAŁ/ZAMIANĘ LOKALU

 

Miejsce złożenia wniosku : Urząd Gminy w Walimiu, ul.Boczna 9, 58-320 Walim

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy:

Osoba ubiegająca się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy składa do Wójta Gminy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. deklaracją o wysokości dochodów oraz oświadczeniem o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

Dokumenty i informacje wymagane do załatwienia sprawy:

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres do korespondencji,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,

3) uzasadnienie wniosku,

4) opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy,

5) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu,

6) dochody wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego ujętych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do wniosku należy dołączyć:

1) deklarację o wysokości dochodów,

2) oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Wniosek corocznie, a także przed zawarciem umowy najmu, podlega aktualizacji.

Tryb rozpatrywania wniosku:

Osoby spełniające kryteria określone w uchwale nr VI/49/2019 Rady Gminy Walim z dnia 28.05.2019 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim, wpisywane są do wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony lub umowy najmu socjalnego lokalu.

Społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosku zapewnia oraz opiniuje listę osób uprawnionych do najmu lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, działająca w oparciu o regulamin. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski 4 razy do roku na koniec każdego kwartału i sporządza projekt listy, który zatwierdzany jest przez Wójta Gminy.

Lista osób oczekujących na przydział lokalu podawana jest do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walim 4 razy do roku - po zakończeniu prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku:

O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcy są pisemnie informowani przez Wójta w terminie 90 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Walim.

Tryb odwoławczy:

Osoby, których wniosek został rozpatrzony negatywnie, mogą składać odwołanie do Wójta Gminy w terminie 30 dni od daty doręczenia informacji o rozpatrzeniu wniosku.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Podstawy prawne:

1) ustawa z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2019 r. poz.1182 ze zm.).

2) uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Walim z dnia 28.05.2019 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim, zmieniona uchwałą nr IX/75/2019 Rady Gminy Walim z dnia 24.09.2019 r.

 

.