Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich

I. NAZWA USŁUGI:

Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich.

II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i (Dz. U Nr 217, poz. 1427                          z póżn.   zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.     w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220 poz.1306 z późn.zm.).

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy w Walimiu

ul. Boczna 9

58-320 Walim

parter - pokój nr 4,

tel. 74 84 94 347

godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dokonując osobiście zameldowania na pobyt stały osoba wypełnia i podpisuje druk ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/ PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM, który należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby i nowego miejsca zameldowania oraz potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

3. Do wglądu: tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sadu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny    do lokalu.

4. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo:

. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

. dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,

. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

V. OPŁATY:

Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa - 17 zł.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

1.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

2.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Walim  PKO BP S.A                 Nr rachunku 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak, czynność materialno-techniczna.

VIII. UWAGI:

1.Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z  zamiarem stałego przebywania.

2.Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

4. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

5.Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

6. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

7.Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

8. Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

9.Dzieci urodzone poza granicą RP melduje się na ogólnie przyjętych zasadach.

Załączniki

zgloszenie_pobytu_stalego (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Wesołowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2013-07-03 09:11:06
Opublikował:Anna Wesołowska
Data publikacji:2013-07-03 09:13:07
Ostatnia zmiana:2015-07-17 07:46:08
Ilość wyświetleń:2045

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij