Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-05-08, Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim

 

 

ODPADY/14/2013                                                                                             Walim, 07.06.2013 r.
 
Rozstrzygnięcie postępowania
 
Zamawiający Gmina Walim zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim" zostało wydane rozstrzygniecie postępowania zawierające zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania.
 
I.                    INFORMACJA  O  ODRZUCENIU  OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp odrzucona została oferta nr 1 złożona przez ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
 
II.                 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp unieważnia postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego.
 
Uzasadnienie ad. I
W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego usługę "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim" złożone zostały trzy oferty:
 
Nr 1 ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., Ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych - 530 201,51 zł brutto
Nr 2 NAPRZÓD Sp. z o.o., Ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy - 579 981,54 zł brutto
Nr 3 VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, Ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice - 614 289,60 zł brutto
 
Obowiązkiem wykonawców uczestniczących w postępowaniu było wypełnienie druku oferty w szczególności poprzez podanie wartości cenotwórczych poszczególnych frakcji odpadów. Zamawiający wymagał, aby wykonawcy podali ceny jednostkowe niezbędne do wyliczenia wartości ryczałtowej ceny. I tak wykonawca nr 1 w druku oferty wpisał wartości za poszczególne frakcje odpadów kolejno stanowiących cenę za  wywóz 1 tony odpadów segregowanych - papier (Cpa) 170 zł, szkło (Csz) -170 zł, tworzywa sztuczne (Ctsz)- 170 zł. Obok każdej z wartości wykonawca wpisał wartość słownie, potwierdzając dotychczasowe wpisy. Zamawiający wymagał także inne wartości, które zostały przez wykonawcę wpisane w kolejne miejsca w druku oferty. W treści druku oferty, zgodnie z zapisami SIWZ znajdował się wzór, do którego miały zostać podstawione podane przez wykonawcę wartości. Należało wykonać działanie matematyczne na podstawie podanych pierwotnie wartości usługi.
Cenę jednostkową netto za wykonanie usługi stanowiła suma cen poszczególnych frakcji odpadów wyliczonych z wzoru dla świadczonej usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. Cenę należało wyliczyć zgodnie w następującym wzorem:
CO = 0,33CS + 0,3CK +0,32CB + 0,05CW
 


 

 CS = Cpa + Csz + Ctsz
 
Wykonanie działania matematycznego z zastosowaniem podanych przez wykonawcę stawek nie dawało wyniku, który wykonawca nr 1 podał jako końcową jednostkową wartość ryczałtową tj. 342,00 zł. Po podstawieniu do wzoru wartości podanych przez wykonawcę otrzymany wynik stanowił kwotę 454,20 zł, a nie jak wpisał to wykonawca 342,00 zł.
Obowiązkiem zamawiającego jest ustalenie poprawności sporządzenia ofert oraz w razie stwierdzenia, poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp. Możliwa jest zmiana treści oferty (w sensie technicznym) będąca jedynie skutkiem poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej albo omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny (por. wyr. ZA z 4.2.2005 r., UZP/ZO/0-170/05). W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie na czym polegała i w którym miejscu został popełniony błąd rachunkowy w ofercie wykonawcy. Zamawiający ustalił, iż wynik otrzymany przez wykonawcę mógłby powstać przy błędnym wyniku równania CS = Cpa + Csz + Ctsz. Przy czym błąd ten musiałby polegać na tym, iż wykonawca zamiast zsumować poszczególne wartości frakcji papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła, podał wynik jednej tylko frakcji. Zatem wykonawca nie dokonał zsumowania według wzoru podanego przez zamawiającego. Dalsze podstawienie do wzoru dałoby wynik zgodny z oświadczeniem zawartym w ofercie. W takim, bowiem wypadku zamawiający obowiązany byłby do skorygowania omyłki rachunkowej, wskutek czego otrzymany zostałby prawidłowy wynik działania matematycznego. W tym wypadku wynikiem poprawy błędu matematycznego byłaby cena, która byłaby, co prawda prawidłowa, lecz nie byłaby nadal najkorzystniejszą ceną, z punktu widzenia oceny ofert.
Uprawnieniem zamawiającego było także zastosowanie art. 87 ust. 1 pzp, czyli zwrócenie się do wykonawcy celem uzyskania wyjaśnienia dotyczącego treści oferty. Zasadność zastosowania tego rozwiązania podpiera fakt, iż w treści oferty wykonawca nie dokonał podstawienia podanych liczb, wskutek czego zamawiający nie mógł mieć pewności, czy ustalony błąd jest zgodny z rozumowaniem wykonawcy. Jak zostało wskazane w wyroku z 5 sierpnia 2009 r. Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 959/09) "zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 jak najbardziej może zostać poprzedzone wyjaśnieniami, o których stanowi ust. 1 przywołanego przepisu, zmierzającymi do ustalenia rzeczywistej treści oferty oraz charakteru i rodzaju, czy samej potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian w jej treści" (tak też wyrok KIO z 12 czerwca 2011 r., sygn. akt KIO 1366/11 oraz wyrok KIO z 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 689/11 i wyrok KIO z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt KIO 757/12). Pismem z dnia . zamawiający zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie obliczenia wartości podanej w ofercie. Wskazano szczegółowo na czym zamawiający oparł swoje wątpliwości. W odpowiedzi, wykonawca pismem z dnia 4.6.2013 r. potwierdził istnienie błędu w treści oferty. Jednocześnie oświadczył, iż błędnie zostały wpisane poszczególne frakcje ponieważ prawidłowo powinno być papier (Cpa) 57 zł, szkło (Csz) -56 zł, tworzywa sztuczne (Ctsz)- 57zł. Treść oświadczenia wykonawcy w sposób oczywisty stoi w sprzeczności z pierwotnym stanowiskiem zamawiającego. Wykluczone stało się, więc zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp, albowiem brak jest po pierwsze oczywistości błędu rachunkowego, a po drugie błędnie wpisane wartości wyjściowe oferty nie należą do kategorii błędu rachunkowego. Oświadczenie wykonawcy polega w istocie na konieczności zmiany pierwotnie wpisanych w ofercie wartości. Przy czym nie polega ono na poprawieniu błędu matematycznego, lecz potwierdza prawidłowość wyliczenia i rozumienia zapisów SIWZ, oraz zastosowania wadliwych stawek. Przypomnieć należy, że wprowadzając uregulowanie określone przepisem art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp ustawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy ograniczył sytuacje, w których oferty uznane za najkorzystniejsze podlegają odrzuceniu ze względu na błędy rachunkowe w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do poprawienia w myśl ustawowo określonych reguł. "Zamiarem ustawodawcy było umożliwienie udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty obarczone nieistotnymi wadami, będącymi wynikiem różnego rodzaju omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści oferty - nie zniekształcają w znaczącym stopniu oświadczenia woli wykonawcy ubiegającego się o zamówienie". Z przepisu tego wynika ogólny zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych, które zawierają różnego rodzaju niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie istotnej części jego oferty. Nie jest, zatem możliwe zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp, niezgodnie z wolą wykonawcy. Zamawiający nie może arbitralnie rozstrzygnąć na czym polegać miał błąd rachunkowy, ponieważ odbyłoby się to wbrew woli autora oferty. Z kolei zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2011 r., sygn. KIO/UZP 711/11 nie jest prawnie dopuszczalne dokonywanie zmiany treści oferty mocą dokonanych wyjaśnień w trybie art.87 ust.1 pzp. "Instytucja określona w powołanym wyżej przepisie ma na celu dokonanie wyjaśnień oświadczeń wiedzy lub woli wykonawców, które mają istotne znaczenie między innymi w aspekcie oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ". Skutkiem przyjęcia oświadczenia wykonawcy musiałoby być skorygowanie treści wpisanych w polach Cpa, Csz, Ctsz, wartości. W ten sposób niechybnie doszłoby do zmiany treści oferty ze stawek po 170 zł na stawki 57 oraz 56 zł. Wobec wykluczenia oczywistości błędu matematycznego, zastosowanie ma bezwzględny zakaz zmiany treści oferty zawarty w art. 87 ust. 1 zd 2 pzp. W badanej ofercie wystąpił błąd w obliczeniu ceny polegający na błędnym podaniu wartości wyjściowych. Omyłkę rachunkową należy odróżnić od błędu w obliczeniu ceny, którego zaistnienie stanowi podstawę odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp. Omyłka rachunkowa polega na wpisaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, podczas gdy błędem w obliczeniu ceny jest przede wszystkim przyjęcie nieprawidłowego założenia, np. nieprawidłowej stawki podatku VAT, cła, zastosowanie nieprawidłowej jednostki miary (zob. wyr. ZA z 3.1.2007 r., UZP/ZO/0-3021/06). P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2012. Przy czym za błąd taki należy uznać błędnie podane dane wyjściowe tj. wartości poszczególnych cenowych frakcji. Skutkiem ustalenia istnienia błędu w obliczeniu ceny oferty jest obowiązek odrzucenia oferty. Zgodnie, bowiem z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera błąd w obliczeniu ceny. Wobec wyłączności zastosowania wskazanego przepisu rozstrzygnięcie w tym przedmiocie stało się konieczne.
Pouczenie o środkach ochrony wykonawcy odrzuconego.
Na rozstrzygnięcie w przedmiocie odrzucenia ofert wykonawcy, którego oferta został odrzucona przysługuje odwołanie w trybie art. 182 ust. 1 pkt 2 pzp.
 
Uzasadnienie ad. II
W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego usługę "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim" złożone zostały trzy oferty:
Nr 1 ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., Ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych - oferta odrzucona
Nr 2 NAPRZÓD Sp. z o.o., Ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy - 91,42 punktów
Nr 3 VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, Ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice - 86,31 punktów
 
Wskutek odrzucenia oferty wykonawcy opatrzonego nr 1 ofertą posiadającą najniższą cenę stanowiła oferta wykonawcy nr 2. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania kwotę 575 424,00 zł brutto, co zostało ogłoszone. Zamawiający w toku oceny ofert stwierdza, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 575 424,00 zł brutto. Wobec czego zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt 4 pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Jednocześnie dziękując za złożenie ofert.
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak

 


UWAGA !!!
 
W dn. 15.05.2013 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ oraz treści  ogłoszenia o zamówieniu (zadanie o sygn. ODPADY/14/2013). Pytania i odpowiedzi dostępne są u dołu strony  w załączniku pn. "Odpowiedzi na pytania z dn. 15.05.2013 r."
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dn. 17.05.2013 r. dokonano zmian w treści SIWZ (zaktualizowana SIWZ, zał. nr 1 i 10 do SIWZ, zał. nr 5 do umowy, dostępne są w załącznikach u dołu strony) oraz w treści ogłoszenia (zmiany dostępne w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia 17.05.2013 r.").
 
Zamawiający informuję również, że w związku z wprowadzonymi zmianami przedłużono termin składania ofert do dn. 24.05.2013 r. do godz. 12:00. Natomiast sesja otwarcia ofert odbędzie się w dn. 24.05.2013 r. o godz. 12:30.
 

 

   ODPADY/14/2013                                                               Walim, dn. 14.05.2013 r.
 
Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dn. 13.05.2013 r.
 
Pyt. 1. Czy wyszczególnione w punkcie nr 4.2.1.1. podpunkt 1 SIWZ pojemniki na odpady segregowane znajdujące się w gniazdach muszą być typu "dzwon" czy też mogą to być pojemniki 1100 l, w takiej samej kolorystyce jak w SIWZ oraz przeznaczone na tego typu odpady.
         Odp. 1. Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 1100 l (w kolorystyce określonej przez Zamawiającego oraz przeznaczone na odpady określone w SIWZ), jako zamienniki dla pojemników typu "dzwon" o pojemności 1000 l.
         Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 14.05.2013 r. dokonano modyfikacji treści SIWZ oraz załączników: nr 10 do SIWZ, nr 12 do SIWZ, nr 2 do umowy (zaktualizowane załączniki dostępne są u dołu strony z naniesionymi wytłuszczonym, niebieskim drukiem zmianami.
         Zmianie uległa również godzina otwarcia ofert. Sesja otwarcia odbędzie się w dn. 22.05.2013 r. o godz. 13:00.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

ODPADY/14/2013                                                                                       Walim, dn. 08.05.2013 r.
 
 
Walim: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WALIM
Numer ogłoszenia: 180650 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WALIM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. mieszanych) z terenu Gminy Walim z miejscowości: Walim, Dziećmorowice, Glinno, Jugowice, Michałkowa, Niedźwiedzica, Nowa Wieś, Nowy Julianów, Stary Julianów, Olszyniec, Podlesie, Rzeczka, Zagórze Śląskie..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających . Zamówienie uzupełniające może dotyczyć rozszerzenia zakresu świadczonych usług - odbioru większej masy odpadów komunalnych, aniżeli przewidywana przez Zamawiającego do odebrania masa odpadów określona w pkt 1.1. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.10.00-5, 90.51.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu (gotówka, przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem wadium - przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Walim b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, (poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty), c) w innych formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania bądź którego oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający wymaga m.in.: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Walim - zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów - zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych o kodach: 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200121*, 200123*, 200127*, 200133*, 200135*,150110*, 150111* - umowy na odbiór odpadów innych niż niebezpieczne z podgrupy 15 01, 20 02, 20 03 i odpadów o kodach 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40 - umowy z instalacją RIPOK w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na odzysk odpadów o kodzie 20 03 01 - umowy z instalacją RIPOK w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów na odzysk odpadów o kodzie 20 02 01 - umowy z instalacją RIPOK w zakresie składowania odpadów pozostałości z sortowania odpadów komunalnych na unieszkodliwianie odpadów o kodzie: 19 12 12 - umowy z instalacją do odzysku odebranych selektywnie zebranych w systemie pojemnikowym lub gniazdowym odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk dla tej instalacji odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (min. 2 usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys., o czasie świadczenia nie krótszym niż 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 brutto), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, zamawiający żąda, aby wykonawca dysponował co najmniej: a) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru kontenerów na odpady wielkogabarytowe, d) sprzętem niezbędnym do mycia i dezynfekcji pojemników na papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe oraz miejsca przystosowane do mycia i dezynfekcji
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich ich uprawnień - wykonawca powinien dysponować min. 4 osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii C, posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz min. 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu gospodarki odpadami wydanymi na podstawie ustawy o odpadach.
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 złotych. - potwierdzenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 5) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad, dn. 22.05.2013 r., godz. 13:00
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (64.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust.1 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust.1 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie osoby fizycznej (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do SIWZ- Wykaz usług (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz posiadanego sprzętu (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz kadry technicznej (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Lista podmiotów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt umowy (188.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Szacunkowa liczba nieruchomości (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Wykaz gniazd recyklingu (167kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 do SIWZ - Wykaz kontenerów i pojemników do PSZOK (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 do SIWZ - Szacunkowa liczba pojemników (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15 do SIWZ - Wykaz pojemników - kosze uliczne (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 1 do Umowy Wykaz nieruchomości (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Umowy -Szacunkowa liczba gniazd recyklingowych (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Umowy Wykaz kontenerów (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Umowy - Harmonogram wywozu śmieci (29.8kB) Zapisz dokument  
Załacznik Nr 5 do umowy - Protokół wykonania usług (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiona SIWZ 14.05.2013 r. (64.7kB) Zapisz dokument  
Poprawiony załącznik nr 2 do Umowy Szacunkowa liczba gniazd recyklingowych (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiony załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz gniazd recyklingu (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiony załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy (194.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiona SIWZ 17.05.2013 r. (64.5kB) Zapisz dokument  
Poprawiony załacznik Nr 5 do umowy - Protokół wykonania usług 17.05.2013 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiony załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty 17.05.2013 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiony załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy 17.05.2013 (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania z dn. 15.05.2013 r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia 17.05.2013 r. (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2013-05-08 10:12:48
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-05-08 10:12:48
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-05-08 10:30:15
Ostatnia zmiana:2013-06-10 11:17:27
Ilość wyświetleń:2856

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij