Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-04-24, Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z ogrodzeniem, Dz. Nr 85/1 i 85/2, Jugowice

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 162500-2013 z dnia 2013-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania utwardzenia i ogrodzenia placu w Jugowicach Wybudowany punkt musi mieć wymiary określone na rys. nr 1 (projekt zagospodarowania terenu), z zachowaniem przepisów ustawy o transporcie kolejowym Plac...
Termin składania ofert: 2013-05-10

 
JUGOWICE/13/2013                                                                                               Walim, 29.05.0213 r.
 
Walim: Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z ogrodzeniem, Dz. Nr 85/1 i 85/2, Jugowice
Numer ogłoszenia: 207568 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162500 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z ogrodzeniem, Dz. Nr 85/1 i 85/2, Jugowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania utwardzenia i ogrodzenia placu w Jugowicach Wybudowany punkt musi mieć wymiary określone na rys. nr 1 (projekt zagospodarowania terenu), z zachowaniem przepisów ustawy o transporcie kolejowym Plac gospodarczy będzie ogrodzony i utwardzony kostką betonową o powierzchni ok.260 m2. Wejście i wjazd na plac odbywa się od ulicy Kolejowej o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej (dz.85/2). -Przekrój warstw utwardzenia od góry: -Kostka betonowa szara 20 x 10 cm - 275 m2 -Warstwa piasku 3-5 cm -Podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20 cm -Warstwa odcinająca z piasku gr.10 cm -Folia chemoodporna gr.1,0 mm - 275 m2 -Grunt rodzimy -Obrzeża betonowe 30x8 cm - 67 m Ogrodzenie wykonać z paneli typu Legipol o wys.1,80 m, na cokole z obrzeży betonowych -67m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 5 Projekt umowy - zał. nr 6 Program funkcjonalno-użytkowy - zał. nr 7 Rysunek..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • ROBOTY DROGOWE Michał Dembiński, Forteczna 50/11, 58-316 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44715,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 48897,42
.         Oferta z najniższą ceną: 48897,42 / Oferta z najwyższą ceną: 99630,00
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

JUGOWICE/13/2013                                                                                                     Walim, 14.05.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: JUGOWICE/13/2013
Nazwa zadania: "Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z ogrodzeniem, Dz. Nr 85/1 i 85/2, Jugowice""
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 5) złożoną przez Wykonawcę:
 
ROBOTY DROGOWE Michał Dembiński
Ul. Forteczna 50/11, 58-316 Wałbrzych
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 48 897,42PLN brutto
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 27.05.2013 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
PPUHT LIBRA Joanna Zapotoczna
Ul. Wiejska 1
59-400 Jawor
50 645,25
96,55
2
P.H.P.U. "BYSTRABUD" Jerzy Trzeciak
Ul. Bobrzańska 33
58-100 Świdnica
67 611,98
72,32
3
"SERAFIŃSKI" ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE
Tomasz Serafiński
Ul. Główna 75/5 57-450 Ludwikowice Kł.
55 497,60
88,11
4
Spółdzielnia Socjalna Siedem Plus
Ul. Wyszyńskiego 12
58-320 Walim
59 450,92
82,25
5
ROBOTY DROGOWE Michał Dembiński
Ul. Forteczna 50/11
58-316 Wałbrzych
48 897,42
100
6
"W&J" Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych
J. Banasz, W. Chorzemski
Ul. B. Śmiałego 1/3 58-100 Świdnica
49 832,84
98,12
7
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Krzysztof Mucha
Ul. Barbary 16/1
58-330 Jedlina Zdrój
99 630,00
49,08
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


JUGOWICE/13/2013                                                                        Walim, dn. 08.05.0213 r.

UWAGA!!!

Zmieniono omyłkowy zapis w § 6 załącznika nr 5 tj. wzoru umowy. Powinno być:

"Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, ustaleniami, polskimi normami, wiedzą i warunkami technicznymi, z materiałów posiadających odpowiednie atesty, atesty te stanowić będą załącznik do dokumentacji powykonawczej."

 

 

 

 


 

 

 

JUGOWICE/13/2013                                                                           Walim, dn. 30.04.2013 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DN. 30.04.2013 R.
 
Pyt. 1. Jaką grubość kostki przewidział Zamawiający do utwardzenia placu?
Odp. 1. Grubość 8 cm.
 
Pyt. 2. Na jakiej ławie mają być ustawione obrzeża?
Odp. 2. Na ławie betonowej.
 
Pyt. 3. W jaki sposób mają być zastabilizowane słupki ogrodzenia? 
Odp. 3. Wkopane na głęb. 40 cm i obetonowane.
 
Pyt. 4. Jakiego typu zabezpieczenie antykorozyjne powinny mieć słupki oraz panele ogrodzeniowe?
Odp. 4. Materiał surowy + cynk ogniowy + lakier proszkowy w kolorze zielonym.
 
Pyt. 5. W jaki sposób Zamawiający przewidział odwodnienie powierzchni placu?
Odp. 5. Spadek ok. 1.5 ÷ 2% w kierunku stacji.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 

 

 


 

JUGOWICE/13/2013                                                                     Walim, 24.04.2013 r.            
 
Walim: Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z ogrodzeniem, Dz. Nr 85/1 i 85/2, Jugowice
Numer ogłoszenia: 162500 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z ogrodzeniem, Dz. Nr 85/1 i 85/2, Jugowice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania utwardzenia i ogrodzenia placu w Jugowicach Wybudowany punkt musi mieć wymiary określone na rys. nr 1 (projekt zagospodarowania terenu), z zachowaniem przepisów ustawy o transporcie kolejowym Plac gospodarczy będzie ogrodzony i utwardzony kostką betonową o powierzchni ok.260 m2. Wejście i wjazd na plac odbywa się od ulicy Kolejowej o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej (dz.85/2). -Przekrój warstw utwardzenia od góry: -Kostka betonowa szara 20 x 10 cm - 275 m2 -Warstwa piasku 3-5 cm -Podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20 cm -Warstwa odcinająca z piasku gr.10 cm -Folia chemoodporna gr.1,0 mm - 275 m2 -Grunt rodzimy -Obrzeża betonowe 30x8 cm - 67 m Ogrodzenie wykonać z paneli typu Legipol o wys.1,80 m, na cokole z obrzeży betonowych -67m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 5 Projekt umowy - zał. nr 6 Program funkcjonalno-użytkowy - zał. nr 7 Rysunek.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający wymaga m.in.: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, zamawiający żąda: - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załącznika nr 1 do SIWZ a) Kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia robót, a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, dn. 10.05.2013 r., godz. 12:15
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz osób (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wzór umowy (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Program funkcjonalno - użytkowy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Rysunek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2013-04-24 10:25:50
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-04-24 10:26:04
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-04-24 10:30:16
Ostatnia zmiana:2013-05-29 08:34:48
Ilość wyświetleń:1763

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij