Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-04-23, Dostawa materiałów budowlanych na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161156-2013 z dnia 2013-04-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy materiałów budowlanych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, na podstawie zleceń jednostkowych. Miejsca dostarczania materiałów budowlanych: - Ul. Wyszyńskiego 12, Walim - Ul....
Termin składania ofert: 2013-05-02

MB/12/2013                                                                                                            Walim, 27.05.2013r.
Walim: Dostawa materiałów budowlanych na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2
Numer ogłoszenia: 204008 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161156 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy materiałów budowlanych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, na podstawie zleceń jednostkowych. Miejsca dostarczania materiałów budowlanych: - Ul. Wyszyńskiego 12, Walim - Ul. Kościuszki 2, Walim Termin wykonania zamówienia: od dn. podpisania umowy do dn. 30.08.2013 r., w godzinach 7.00-15.00 (pon.-pt.) Ceny zawierają koszt transportu materiałów oraz rozładunku w miejscowości Walim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 3 do SIWZ tj. Formularz cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ tj. Wzór umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMALIK, Kłodzka 25 B, 58-330 Jedlina Zdrój, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111631,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 98206,35
.         Oferta z najniższą ceną: 86335,87 / Oferta z najwyższą ceną: 99016,76
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


MB/12/2013                                                                                                                 Walim, 09.05.2013 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: MB/12/2013
Nazwa zadania: "Dostawa materiałów budowlanych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2"
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 3) złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK"
Ul. Kłodzka 25 B
58-330 Jedlina Zdrój
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 98 206,35 PLN brutto
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty nr 1 i 2.
Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 i 2 podali w formularzu ofertowym w poz. nr 26 niewłaściwe kwoty podatku VAT określone na podstawie błędnej (tj. 23%) stawki. Stawka podatku VAT zgodnie z ustawą o VAT dla towaru o symbolu PKWiU 23.52.10.0 tj. wapno palone, wapno gaszone, wapno hydrauliczne, wynosi 8%.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 15.05.2013 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
CENTRUM BUDOWLANE "SIRBUD"
Daniel Sip, Dorota Barańska Spółka Jawna
Ul. Długa 2, 58-309 Wałbrzych
-
-
2
Materiały Budowlane TOP s.c.
Wiesław Kawa, Roman Szewczuk
Ul. Noworudzka 17a, 58-340 Głuszyca
-
-
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK"
Ul. Kłodzka 25 B, 58-330 Jedlina Zdrój
98 206,35
87,91
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty nr 1 i 2.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 


MB/12/2013                                                                                      Walim, dn. 08.05.2013 r.
 
 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
 
 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.) wezwał Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących określonej w ofertach stawki VAT dla materiału z poz. nr 26 w formularzu cenowym tj. wapna suchogaszonego. Termin dostarczenia wyjaśnień: 09.05.2013 r. do godz. 10:00.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 


MB/12/2013                                                                                          Walim, dn. 26.04.2013 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DN. 24.04.2013 R.
 
 
Pyt. 1. Na rynku polskim nie występuje zaprawa sucha klejowa do klejenia styropianu do podłoży bitumicznych. Wystepuje natomiast gotowa masa bitumiczno dyspersyjna w wiaderkach o pojemności 10 i 20 kg do przyklejania płyt styropianowych do wszelkich podłoży bitumicznych. W związku z powyższym czy możemy podać w ofercie odpowiednią masę przeznaczoną do klejenia styropianu do podłoży bitumicznych?
Odp. 1 Tak.
 
Pyt. 2. Brakuje w ogłoszeniu rysunku nr 1, według którego wycenione mają być do oferty elementy elewacyjne.
Odp. 2. Załączono do SIWZ.
 
Pyt. 3. Jakiej długości mają być dyble plastikowe fixplug "z grzybkami"?
Odp. 3. Długość 200 mm

 

 

 
MB/12/2013                                                                                          Walim, dn. 24.04.2013 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DN. 24.04.2013 R.
 
 
Pyt. 1. Poz. 21 Wełna mineralna, mata ?d = 0,035 W/m.K - jaka grubość wełny?
Odp. 1. Grubość wełny 15 cm
 
Pyt. 2 Poz. 16 Dyble plastikowe fixplug "z grzybkami" - jaka długość?
Odp. 2. Długość 200 mm
 
 

 

MB/12/2013                                                                          Walim, 23.04.2013 r.
 
 
Walim: Dostawa materiałów budowlanych na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2
Numer ogłoszenia: 161156 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy materiałów budowlanych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, na podstawie zleceń jednostkowych. Miejsca dostarczania materiałów budowlanych: - Ul. Wyszyńskiego 12, Walim - Ul. Kościuszki 2, Walim Termin wykonania zamówienia: od dn. podpisania umowy do dn. 30.08.2013 r., w godzinach 7.00-15.00 (pon.-pt.) Ceny zawierają koszt transportu materiałów oraz rozładunku w miejscowości Walim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 3 do SIWZ tj. Formularz cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ tj. Wzór umowy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy dostaw, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, według cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym Wykonawcy
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający wymaga m.in.: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł - oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załącznika nr 1 do SIWZ b) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załącznika nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, dn. 02.05.2013 r. godz. 12:15
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Formularz cenowy (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wzór umowy (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr 1 (625.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2013-04-23 13:47:08
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2013-04-23 13:47:26
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2013-04-23 13:50:31
Ostatnia zmiana:2013-05-27 10:53:33
Ilość wyświetleń:2586

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij