Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-04-03, Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki numer 701/18 w Walimiu

Walim, dnia  03.04.2013 rok

 

OGŁOSZENIE  Nr  10/2013

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

     pierwszy przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

 00069997/5

 

Obręb

Walim

 

Jednostka ewidencyjna Walim

ul. Kościuszki obok numer 19

Działka numer

  701/18

powierzchnia

0,0025  ha

 

 

  Działka niezabudowana przeznaczona pod budowę garażu, położona w sąsiedztwie budynku nr 19 przy ulicy Kościuszki. Dla działki zostanie ustanowiona służebność drogowa polegająca na prawie  przejazdu i przechodu przez działkę numer 701/13 do działki numer 701/18  pasem szerokości 3,5 metra od drogi  publicznej numer działki 559 .

 

 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi  Walim zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim nr  XIX/101/2012 z dnia  04 czerwca 2012 r.  działka oznaczona jest  symbolem  C.4.43 M/U i  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową   oraz usługi  nieuciążliwe. Możliwa jest lokalizacja na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu np. garaż. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem – pod budowę garażu.

 

 1 800 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie  doliczony

 23 % podatek VAT

 

 

  180 zł.  

Przetarg ograniczony jest dla właścicieli lokali  położonych w budynku w  Walimiu przy ulicy Kościuszki numer 19.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9                   

 dnia  07 maja 2013 roku o godzinie   14 30

 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest :

- złożenie w Urzędzie  Gminy w Walimiu ( pokój nr 1)  do dnia 02 maja  2013 r. dokumentu potwierdzającego własność lokalu  położonego w budynku przy ulicy Kościuszki numer 19, usytuowanego na działce numer 701/3 sąsiadującej z działką numer  701/18, 

- dokonanie wpłaty wadium nie później niż do dnia  02 maja 2013 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 - datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy oraz

 - okazanie komisji przetargowej :  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia:

- kosztów sporządzenia dokumentacji w kwocie – 498, 00 zł.

- kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w  dniu  14 marca 2013 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2013-04-03 13:23:29
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2013-04-03 13:23:47
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2013-04-03 13:25:52
Ostatnia zmiana:2013-04-03 13:26:11
Ilość wyświetleń:1575
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij