Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ul. Kościuszki 2

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 126012-2013 z dnia 2013-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót termomodernizacyjnych budynku CKiT w Walimiu ul. Kościuszki 2. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną i projektem wykonawczym. Zakres prac obejmuje m.in.: -...
Termin składania ofert: 2013-04-16

 
Termomodernizacja/9/2013                                                                                      Walim, 14.05.2013 r.
 
Walim: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2
Numer ogłoszenia: 187524 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126012 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót termomodernizacyjnych budynku CKiT w Walimiu ul. Kościuszki 2. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną i projektem wykonawczym. Zakres prac obejmuje m.in.: - wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian, - ocieplenie ścian budynku metodą lekką - mokrą, - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki, - wykonanie opaski wokół budynku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.42.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Firma Usługowo-Handlowa BARPOL Barbara Pyka, Ul. Kraszowicka 70, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105081,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 99810,37
.         Oferta z najniższą ceną: 99810,37 / Oferta z najwyższą ceną: 222418,26
.         Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 

Termomodernizacja/9/2013                                                                                             Walim, 17.04.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Termomodernizacja/9/2013
Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2"
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 4) złożoną przez Wykonawcę:
 
Firma Usługowo-Handlowa "BARPOL" Barbara Pyka
Ul. Kraszowicka 70, 58-100 Świdnica
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 99 810,37PLN brutto
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 29.04.2013 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
Spółdzielnia Socjalna SIEDEM PLUS
Ul. Wyszyńskiego 12, 58-320 Walim
117 053,97
85,27
2
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
Usługowo-Handlowe REM-BUD
Ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów
103 591,46
96,35
3
Solid Team Jarosław Kula
Ul. Batorów 29/2, 57-330 Szczytna
145 279,31
68,70
4
Firma Usługowo-Handlowa "BARPOL" Barbara Pyka
Ul. Kraszowicka 70, 58-100 Świdnica
99 810,37
100
5
Spółka Inżynieryjno-Budowlana Sp. z o.o.
Ul. Kobierczyka 10, 52-317 Wrocław
222 418,26
44,87
6
Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu i Usług
"ROBKON" Robert Konieczny
Ul. Młynarska 21, 57-200 Ząbkowice Śląskie
118 017,90
84,57
7
Spółdzielnia Rzemieślniczna
Ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
132 027,82
75,60
8
M-Bud Marcin Małek
Ul. Hofmana 33, 58-500 Jelenia Góra
131 034,77
76,17
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 

 

 

Walim: Termomodernizacja budynku Centrum

Kultury i Turystyki w Walimiu ul. Kościuszki 2

Numer ogłoszenia: 126012 - 2013; data

zamieszczenia: 29.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki

ogłoszenie (55.5kB) Zapisz dokument  
siwz - Termomodernizacja (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - formularz ofertowy (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - oświadczenie art. 22 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - oświadczenie art. 24 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - wykaz osób (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 - wykaz robót (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 - projekt umowy (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CKIT IZOLACJE (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KIOLORYSTYKA ELEWACJI (198.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis do projektu wykonawczego WALIM (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis do zagospodarowania terenu (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan BIOZ (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROGRAM FUNKCJONALNO-uĹĽytkowy CKiT termomodernizacja (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKROJE PIONOWE (367kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT DACHU (189.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT PARTERU (417.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT PIÄTRA (431.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT PIWNIC (370.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT PODDASZA (323.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT WIÄĹąBY DACHOWEJ (304.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S1 (224.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S2 (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S3 (264.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S4 (294.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S5 (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S6 (338.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S7 (190.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S8 (178.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S9 (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S10 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S11 (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S12 (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S13 (126.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S14 (176.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
spis zawartoĹ›ci opracowania (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
strona tytuĹ‚owa + oĹ›wiadczenie (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STRWiOR - termomodernizacja - doc - 1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ckit docieplenie przedmiar (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Łazanowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Łazanowska
Data wprowadzenia:2013-03-29 12:25:40
Opublikował:Katarzyna Łazanowska
Data publikacji:2013-03-29 12:32:25
Ostatnia zmiana:2013-05-14 09:09:21
Ilość wyświetleń:2137
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij