Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-03-25, Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeczce oznaczonej numerami: 70/7, 70/10.

 

Walim, dnia 22 marca 2013 rok

 

OGŁOSZENIE  Nr  8 / 2013

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                            i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

000/70477/4

 

Obręb

Rzeczka 

Działki: nr 70/7         i nr 70/10

powierzchnia

3,785 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, kościoła, potoku oraz lasów. Dojazd z drogi powiatowej. Nieruchomość położona jest na stoku, miejscami o dużym nachyleniu. W północnej części porośnięta kępami drzew liściastych i samosiejek.

Nieruchomość w części objętej obowiązującym planemzagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczka, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 74 poz. 965 z dnia9.07.2001 r. oznaczona jest symbolami: B.27 RZ - użytki zielone, ustala się użytkowanie terenu bez zmian z możliwością wykorzystania dla celów rekreacji i sportów zimowych (w tym lokalizacja wyciągów narciarskich) oraz symbolem B.28 RL - teren zalesiony, ustala się dotychczasowe użytkowanie terenu.

46 000 zł

 

(słownie: czterdzieści sześć  tysięcy)

4 000 zł

 

(słownie: cztery tysiące)

 Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9 dnia 14 maja 2013 roku o godzinie 1100

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 9 maja 2013 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.  

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika  przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 460 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości oraz kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 570 zł, do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia:

-          kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 570 złotych

-          koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania nieruchomości.

 

Nieruchomość jest sprzedawana zgodnie z wyrysami z mapy ewidencyjnej oraz wypisami z rejestru gruntów z dnia 6.11.2008 r oraz z dnia 14.02.2012 r. wydanymi przez Starostę Wałbrzyskiego, stanowiącymi dokumenty  prawne w zakresie powierzchni oraz rodzaju użytków i ujawnionymi w księdze wieczystej SW1W/00070477/4. Sprzedający oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest oznaczona w dokumentach wyżej wymienionych.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 18 marca 2013 r.

 Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2013-03-25 08:40:11
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2013-03-25 08:40:29
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2013-03-25 08:43:33
Ostatnia zmiana:2013-03-25 08:43:40
Ilość wyświetleń:1724

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij