Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-03-25, Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Walimiu, oznaczonej numerami 208 i 18.

Walim, dnia 22 marca 2013 rok

 

OGŁOSZENIE  Nr 7/2013

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

000/75999/4

 

Obręb

Walim

Działki nr 208 i nr 18                   o powierzchni

0,04 ha

 

Nieruchomość nie zabudowana,  położona na obrzeżu miejscowości, w pobliżu ulicy Wiejskiej. Stanowi grunt niezagospodarowany, porośnięty kępami drzew samosiejek. W ewidencji gruntów działka nr 208 oznaczona jest jako droga i stanowi drogę wewnętrzną do budynku nr 18. Działka nr 18 stanowi użytek zielony klasy V. 

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem D.8R – tereny użytkowane rolniczo. Dopuszcza się lokalizację stawów rybnych.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem

900 zł

( słownie: dziewięćset złotych ) 

100 zł

( słownie: sto złotych )

 

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.     

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9 dnia 14 maja 2013 roku o godzinie 1000

 

 Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest złożenie dokumentu potwierdzającego własność działki sąsiadującej ze zbywaną nieruchomością w Urzędzie Gminy w Walimiu ( pok. Nr 7) do dnia 9 maja 2013 r. oraz dokonanie wpłaty wadium nie później niż do dnia 9 maja 2013 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

-  W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

-  W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 10 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości oraz zwrotu kosztów przygotowania dokumentacji do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości:

- zwrot kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 570 złotych

- koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 

Nieruchomość jest sprzedawana zgodnie z wyrysami z mapy ewidencyjnej oraz wypisami z rejestru gruntów z dnia 6.11.2008 r oraz z dnia 14.02.2012 r. wydanymi przez Starostę Wałbrzyskiego, stanowiącymi dokumenty  prawne w zakresie powierzchni oraz rodzaju użytków i ujawnionymi w księdze wieczystej SW1W/00075999/4. Sprzedający oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest oznaczona w dokumentach wyżej wymienionych.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 18 marca 2013 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2013-03-25 08:18:09
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2013-03-25 08:18:10
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2013-03-25 08:35:47
Ostatnia zmiana:2013-03-25 08:35:56
Ilość wyświetleń:2030
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij