Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Odbudowa drogi gminnej dz. nr 372, 373 w Zagórzu Śląskim

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 98106-2013 z dnia 2013-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem remontu drogi na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj). Szerokość jezdni 8,5-3,5 m, długość drogi ok.110 mb, powierzchnia...
Termin składania ofert: 2013-03-26

 

Walim: Odbudowa drogi gminnej dz. nr 372, 373 w Zagórzu Śląskim
Numer ogłoszenia: 153652 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98106 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej dz. nr 372, 373 w Zagórzu Śląskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem remontu drogi na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj). Szerokość jezdni 8,5-3,5 m, długość drogi ok.110 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.1200 m2 Przekrój drogi z podbudową (kolor niebieski) od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20 cm. Wykonanie krawężnika długości ok. 45 mb na ławie betonowej. Dla drogi frezowanej (kolor żółty): Frezowanie masy mineralno-asfaltowej gr.3 cm , powierzchnia ok.1000 m2 z utylizacją. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr.4 cm i ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm Zjazd należy uzgodnić ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu. Wykonawca zabezpieczy obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie z wykonaniem pomiaru powykonawczego. Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt organizacji ruchu łącznie z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 45.23.32.20-7, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Adam Hausman

  • Cena wybranej oferty: 86684,25
  • Oferta z najniższą ceną: 86684,25 / Oferta z najwyższą ceną: 145293,75
  • Waluta: PLN.
  •  
    Wójt Gminy Walim

 

 

 

Zagórze/6/2013                                    Walim, 29.03.2013 r.  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zagórze/6/2013

Nazwa zadania: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 372, 373 w Zagórzu Śląskim"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że                           w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

                Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

                ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego,  zawiera najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 4.04.2013 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Punkty

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "VICBUD" sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór

134.070,00

64,66

2

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

86.684,25

100,00

3

PRO-BUD SYSTEM sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 7b, 57-100 Strzelin

145.293,75

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy PRO-BUD SYSTEM sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 7b, 57-100 Strzelin, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  - Wykonawca, na podstawie art. 26 ust. 3 nie uzupełnił oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)

                                                                                                                      Wójt Gminy Walim

                                                                                                                                                             Adam Hausman

Załączniki

ogłoszenie (52kB) Zapisz dokument  
siwz - Zagórze (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - formularz ofertowy (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - oświadczenie art. 22 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - oświadczenie art. 24 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - wykaz osób (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 - wykaz robót (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 - projekt umowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 -PROGRAM FUNKCJONALNO użytkowy Zagórze Ślaskie 372,373 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
droga 372 zagórze śląskie (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Łazanowska
Data utworzenia:2013-03-12 10:25:00
Wprowadził do systemu:Katarzyna Łazanowska
Data wprowadzenia:2013-03-12 10:25:20
Opublikował:Katarzyna Łazanowska
Data publikacji:2013-03-12 10:28:03
Ostatnia zmiana:2013-04-18 11:21:14
Ilość wyświetleń:1721
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij