Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia

 


 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 85074-2013 z dnia 2013-03-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlano-konserwatorskich w dawnej basteji wschodniej - powierzchnia zabudowy - 43.1m2 oraz w wieży bramnej (tzw. kaplica) - powierzchnia zabudowy - 127,20 m2 Roboty budowlane należy prowadzić...
Termin składania ofert: 2013-03-19

 
Grodno/4/2013                                                                                         Walim, dn. 29.04.2013 r.
 
Walim: Remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia
Numer ogłoszenia: 169630 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85074 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlano-konserwatorskich w dawnej basteji wschodniej - powierzchnia zabudowy - 43.1m2 oraz w wieży bramnej (tzw. kaplica) - powierzchnia zabudowy - 127,20 m2 Roboty budowlane należy prowadzić przy przestrzeganiu generalnej zasady tak aby maksymalnie zachować istniejącą substancję zabytkową obiektu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.31.23.11-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • RENOBUD I Sp. z o.o., Ul. Kolejowa 3-4, 58-570 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 468251,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 398417,21
.         Oferta z najniższą ceną: 398417,21 / Oferta z najwyższą ceną: 533387,96
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 

 

 


Grodno/4/2013                                                                                                                                                  Walim, 21.03.2013 r.  

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Grodno/4/2013

Nazwa zadania: "Remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że                           w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

                "RENOBUD I" sp. z o.o.

                ul. Kolejowa 3-4, 58-570 Jelenia Góra

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego,  zawiera najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 29.03.2013 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Punkty

1

"RENOBUD I" sp.  z o.o.

ul. Kolejowa 3-4, 58-570 Jelenia Góra

398.417,21

100

2

TERRA TEMPUS sp.  z o.o.

ul. Oleśnicka 15A/22, 50-320 Wrocław

503.617,30  

79,11

3

Pre - Fabrykat sp. z o.o.

Miłków, Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz

533.387,96

74,70

4

BUDRAF sp.  z o.o.  - Lider Konsorcjum

ul. Niepodległości 37A, 58-303 Wałbrzych

434.406,20

91,72

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że                        w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że                                     w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)

                                                                                                                      Wójt Gminy Walim

                                                                                                                                                             Adam Hausman

 

UWAGA:

Dodano pytania i odpwiedzi cz. 3.

 

UWAGA:

Dodano pytania i odpwiedzi cz. 2.

 


UWAGA:

Dodano pytania i odpowiedzi.


 
Zamawiający dodaje następujące załączniki:

 

Decyzja nr 84/2013 znak ZAB.6740.37.2013 z dnia 06-02-2013, wydana przez Starostę Wałbrzyskiego

Decyzja nr 36/2013 z dnia 16-01-2013 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

zmienioną SIWZ ze względu na błąd pisarski w pkt. VI.c.1) i VI d.1)


wzór umowy z pkt. dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze siwz
 

 

 

UWAGA !!!!


Zamawiający informuje, iż w dniu 5.03.2013 r. dokonał

modyfikacji SIWZ, zmiany w ogłoszeniu oraz dodał

załącznik nr 5 - wykaz robót
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia: 89428 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013

Powyższe dokumenty zamieszczono u dołu strony.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Załączniki

Zamek Grodno Basteja opis PB (179.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-1 (85.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-2 (341.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-3 (283.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-4 (255.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-5 (144.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-6 (254.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-7 (131.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-8 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja rys PB-9 (236kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna opis PB (194.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna rys PB-1 (297.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna rys PB-2 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna rys PB-3 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna rys PB-4 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna rys PB-5 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna rys PB-6 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna rys PB-7 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna rys PB-8 (287.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zagórze - zamek Grodno - Wieża Bramna - projekt budowlany (316.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (55kB) Zapisz dokument  
GRODNOpb (585.1kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 1 - formularz ofertowy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - oświadczenie art. 22 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja Wschodnia STWIOR (213.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - oświadczenie art. 24 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna STWIOR (279.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - wykaz osób (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 - wykaz robót (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 6 projekt umowy (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz - Grodno (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana ogłoszenia (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Basteja Wschodnia przedmiar (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamek Grodno Wieża Bramna przedmiar (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja Konserwatora Zabytków pozowlenie na prowadzenie prac budowlanych na zabyktu (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja Starosty Wałbrzyskiego pozowlenie na budowę (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi cz 2 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi cz 3 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Łazanowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Łazanowska
Data wprowadzenia:2013-03-01 12:38:45
Opublikował:Katarzyna Łazanowska
Data publikacji:2013-03-01 12:59:19
Ostatnia zmiana:2013-04-29 08:18:01
Ilość wyświetleń:3040
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij