Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy Walim

nazwa stanowiska pracy

  

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Małgorzata Senator zamieszkały/a w Walimiu

               Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 6 kandydatów.

Jedna aplikacja nie spełniała wymogów formalnych, z pozostałymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Pani Małgorzata Senator  w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Wykazała się dobrą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 08.02.2013r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

 

                                   Inspektor ds. księgowości budżetowej

                                                           nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Grażyna Witkowska

Głuszyca

2.

Małgorzata Rybińska

Wałbrzych

3.

Lucyna Śmiałek

Jugowice

4.

Aleksandra Bartoś

Walim

5.

Małgorzata Senator

Walim

 

 

 

 

Renata Świerszczak - Sekretarz Komisji

Walim 2013.01.29

 


WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor ds. księgowości budżetowej

1. Wymagania niezbędne:

a)         obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do      podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)         wykształcenie wyższe ekonomiczne,

e)         staż pracy nie mniej niż 3 lata .

2. Wymagania dodatkowe:

a)         znajomość przepisów prawa w zakresie:

            - ustawy o samorządzie gminnym,

            - ustawa o finansach publicznych,

            - ustawa o rachunkowości

            - ustawy o pracownikach samorządowych,

           - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy Walim

b)         umiejętność obsługi systemów informatycznych,

c)         cechy osobowości: sumienność i staranność, szybkość i trafność podejmowania decyzji,

            umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)         sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu gminy,

b)         prowadzenie ksiąg rachunkowych, analityka i syntetyka sporządzanie sprawozdań w w/w

            zakresie,

c)         gromadzenie materiałów dotyczących wynagrodzeń, sporządzanie list płac,

            sprawozdawczości,

d)         prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

e)         sporządzanie informacji rocznych PIT

4. Wymagane dokumenty:         

a)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

        i umiejętnościach,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie

        z obecnego miejsca pracy,

f)     ewentualne referencje z miejsc pracy,

g)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

i)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni

            praw publicznych,

j)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

k)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (grudzień 2012) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6,14%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. księgowości budżetowej

 do dnia 28.01.2013r do godz. 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

                                                                                                          Wójt Gminy Walim

                                                                                                          Adam Hausman

Walim 15.01.2013r

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2013-01-15 15:15:27
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2013-01-15 15:21:03
Ostatnia zmiana:2013-02-19 13:23:12
Ilość wyświetleń:4438

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij