Walim , dnia  13.12.2012 r.

OGŁOSZENIE Nr  44/2012

Wójt Gminy Walim ogłasza

 drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek  stanowiących własność Gminy Walim :

1/ Działka nr 267/10 o pow.  2289 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071914/7.

Cena wywoławcza –    35 600, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -    3 500, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  27 lutego 2013  r. o godzinie  9 00

 

2/ Działka nr 267/11 o pow.  2397 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071914/7.

Cena wywoławcza –    34 600 zł. + 23 % VAT. Wadium -   3 400, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  27 lutego 2013  r.  o godzinie  10 00

 

3/ Działka nr 267/12 o pow.  2313 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071914/7.

Cena wywoławcza –     28 700, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -    2 800, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  27 lutego 2013  r.  o godzinie  11 00

4/ Działka nr 267/13 o pow.  4080 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolami MN oraz ZL i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz teren lasów.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071914/7.

Cena wywoławcza –     39 800, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   3 900, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   27 lutego 2013  r.  o godzinie  12 00

 

5/ Działka nr  241/3 o pow.  957 m 2 położona w  Dziećmorowicach  ul. Sienkiewicza, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej oraz usługowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolami : MN/U1, KDW i przeznaczona jest pod zabudowę  mieszkaniową oraz usługową i teren dróg wewnetrznych.  Księga wieczysta Numer SW1W/00048735/8.

Cena wywoławcza –  35 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   3 500, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   27 lutego 2013  r. o godzinie  13 00

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy

 

w Walimiu ul. Boczna nr 9

 

Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz praw osób trzecich.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia  21 lutego 2013 roku  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na wpłacie należy podać numer działki, której dotyczy przetarg.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 

Pierwsze przetargi   na sprzedaż w.w. działek, zakończone wynikiem negatywnym zostały przeprowadzone 19 listopada 2012 roku.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dniu  05 października  2012 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w tygodniku DB oraz opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim