W sprawie:
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Data uchwały:
2012-11-30

Numer uchwały:
XXIII/132/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.