Walim, dnia 06.12.2012 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony na okres od  06 grudnia  2012 r. do   28 grudnia 2012 roku wykaz  nr 21/2012 z dnia 06.XII.2012 r.  nieruchomości gminnych przeznaczonych  dzierżawy.

 

Wykaz Nr 21/2012 z 06 grudnia 2012 r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do dzierżawy .

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego i termin płatności

1

SW1W/ 00030454/5

Walim ul. 3- go Maja nr 26 Nr obrębu 0009

743 , 712/3, 712/5 i 677/2

1,9282 ha

Nieruchomość zabudowana obiektem pawilonu o pow. użytkowej 141,9 m2 oraz podziemną częścią sztolni wydrążoną w skale gnejsowej składającej się z 3 równoległych nie obudowanych sztolni wraz z infrastrukturą techniczną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonym Uchwałą nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r. nieruchomość oznaczona jest symbolami : C.5.12 UT i C5.13 ZP - usługi turystyczne i zieleń urządzona. Sposób zagospodarowania - nieruchomość przeznaczona na prowadzenie Samorządowej Instytucji Kultury pn. " Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu".

Czynsz dzierżawny roczny w kwocie

5 100 zł. + 23 % VAT płatny do 15 maja każdego roku. Zarządzenie Nr 219/2012 z 06.12.2012 r.