Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2012-11-27, Wójt Gminy Walim ogłasza rokowania na sprzedaż działki numer 8/2 położonej w Dziećmorowicach.

Walim, dnia  26.11.2012 rok

Ogłoszenie Nr  37/2012

Wójt Gminy Walim

ogłasza rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej numerem 8/2 o powierzchni 0,1897 ha w Dziećmorowicach.

1.        Działka stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w KW Numer SW1W/00071375/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

2.        Opis działki: działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nietrwałej nawierzchni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. 

3.        Przeznaczenie działki: w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dziećmorowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim nr VII/30/2011 z dnia 30 maja 2011 roku działka oznaczona jest  symbolami MN/U, ZIU i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową, w części tereny zieleni izolacyjnej.

4.        Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

5.        Cenę wywoławczą do rokowań ustalam w wysokości 58 000 złotych (do ceny uzyskanej w rokowaniach  zostanie doliczony 23 % podatek VAT).

6.        Przetargi zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono 04 czerwca 2012 roku i 23 lipca 2012 roku oraz rokowania zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono 21 września 2012 r.  

7.        Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pokój nr 1, najpóźniej do  03 stycznia  2013 r.  do godziny 15 00  w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem: zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki numer 8/2 w Dziećmorowicach.   

8.        Zgłoszenie powinno zawierać:

-  Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli    zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

          - Datę sporządzenia zgłoszenia

      - Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

         -  Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

 -  Kopię wpłaty zaliczki

 -  Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.

Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 w dniu   08  stycznia 2013 roku o godzinie 10 00

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

-    dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 5 800 złotych na konto Gminy Walim Nr konta: 62  1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia  03 stycznia  2013 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

·         W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej. 

·         W przypadku uczestnictwa w rokowaniach osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

1.        Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej części, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. 

2.        Zastrzega się prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

3.        Cena sprzedaży działki uzyskana w rokowaniach pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę, płatna jest jednorazowo na konto Gminy Walim najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony pisemnie. Nie przystąpienie Nabywcy do zawarcia umowy powoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Koszty notarialne i sądowe obciążają Nabywcę.

4.        Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

5.        Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 24 kwietnia 2012 roku.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie jej oględzin a także do zapoznania się z ustaleniami  i ograniczeniami dotyczącymi możliwości jej zagospodarowania.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 8494350.                                                    

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej: www.bip.walim.pl

 

 

Załączniki

mapa działki 8-2, 8-3, 8-5 (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2012-11-27 08:17:57
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2012-11-27 08:17:59
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2012-11-27 08:20:23
Ostatnia zmiana:2012-12-06 12:07:52
Ilość wyświetleń:1483

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij