Walim, dnia  27.11.2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami ),  podaje do publicznej  wiadomości  wyniki  rokowań przeprowadzonych  27 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, na sprzedaż niżej  wymienionych nieruchomości :

 

1/Rusinowa  działka numer  157 o powierzchni 0, 1273 ha.

Cena wywoławcza  30 000, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00064325/9.

 

2/ Glinno działka numer  201 o powierzchni 0,1867 ha.

Cena wywoławcza    30 000, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00064336/9.

 

 W związku z brakiem oferentów  rokowania nie doszły do skutku tj. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 Informację o wyniku  rokowań wywiesza  się  na okres 7 dni, począwszy od 27.11.2012 r.

 na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna  nr 9 .