Walim, dnia    26.11.2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami ),  podaje do publicznej  wiadomości  wyniki   przetargów  przeprowadzonych  19 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, na sprzedaż niżej  wymienionych nieruchomości :

 

1/ Dziećmorowice  działka numer   267/10 o powierzchni  0,2289 ha.

Cena wywoławcza   71 100, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00071914/7

 

2/ Dziećmorowice  działka numer   267/11 o powierzchni 0,2397 ha.

Cena wywoławcza   69 100, 00 zł. Księga wieczysta SW1W/00071914/7

  

3/ Dziećmorowice  działka numer    267/12  o powierzchni 0,2313 ha.

Cena wywoławcza   57 300, 00 zł. Księga wieczysta SW1W/00071914/7

 

4/ Dziećmorowice  działka numer   267/13  o powierzchni 0,4080 ha.

Cena wywoławcza    79 600, 00 zł. Księga wieczysta SW1W/00071914/7

 

5/ Dziećmorowice  działka numer   241/3  o powierzchni 0,0957 ha.

Cena wywoławcza    63 000, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/ 00048735/8.

 

 W związku z brakiem oferentów  przetargi  nie doszły do skutku tj. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

 Informację o wyniku   przetargów wywiesza  się  na okres 7 dni, począwszy od 26 listopada 2012 r.   na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna  nr 9 .