Walim, dnia    23.11.2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami ),  podaje do publicznej  wiadomości  wyniki   przetargów  przeprowadzonych  16 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, na sprzedaż niżej  wymienionych nieruchomości :

 

1/ Dziećmorowice  działka numer   536/3 o powierzchni  0,2550 ha.

Cena wywoławcza   93 400, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/ 00023903/6

 

2/ Dziećmorowice  działka numer   536/4 o powierzchni 0,2576 ha.

Cena wywoławcza   88 100, 00 zł. Księga wieczysta SW1W/ 00023903/6

 

3/ Dziećmorowice  działka numer   536/5  o powierzchni 0,2905 ha.

Cena wywoławcza   82 700, 00 zł. Księga wieczysta   SW1W/ 00023903/6

 

4/ Dziećmorowice  działka numer   536/7  o powierzchni 0,2264 ha.

Cena wywoławcza   88 900, 00 zł. Księga wieczysta SW1W/ 00023903/6

 

5/ Dziećmorowice  działka numer   536/8  o powierzchni 0,2091 ha.

Cena wywoławcza   82 600, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/ 00023903/6

 

 W związku z brakiem oferentów  przetargi  nie doszły do skutku tj. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 Informację o wyniku   przetargów wywiesza  się  na okres 7 dni, począwszy od 23 listopada 2012 r.   na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna  nr 9 .