Walim, dnia    22.11.2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami ),  podaje do publicznej  wiadomości  wyniki   przetargów  przeprowadzonych  15 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, na sprzedaż niżej  wymienionych nieruchomości :

 

1/ Dziećmorowice  działka numer    272/6 o powierzchni 0,2684 ha.

Cena wywoławcza   98 300, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00071906/8.

 

2/ Dziećmorowice  działka numer  272/7 o powierzchni 0,2405 ha.

Cena wywoławcza   88 100, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00071906/8.

 

3/ Dziećmorowice  działka numer   272/8  o powierzchni 0,2446 ha.

Cena wywoławcza   89 600, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00071906/8.

 

  W związku z brakiem oferentów  przetargi  nie doszły do skutku tj. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

 Informację o wyniku   przetargów wywiesza  się  na okres 7 dni, począwszy od 22 listopada 2012 r.   na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna  nr 9 .