Walim, dnia  05.11.2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami ),  podaje do publicznej  wiadomości  wynik  III przetargu przeprowadzonego 29 października  2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, na sprzedaż  działki numer 220/2 położonej w Zagórzu Śląskim.

Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/00063914/8  prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Cena wywoławcza – 34 000, 00 zł.

 

W związku z brakiem  oferentów przetarg nie doszedł do skutku tj. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 Informację o wyniku  przetargu wywiesza  się  na okres 7 dni  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna  nr 9, począwszy od 05.11.2012 r.