Strategia rozwoju

Gminy Walim na lata

2000-2006

Walim, grudzień 1999r.

Opracowanie zawiera:

   

 1. Wstęp

   

   

 2. Wizerunek Gminy Walim

   

   

 3. Założenia metodologiczne strategii

   

   

 4. Wizja Gminy Walim

   

   

 5. Analiza SWOT/PEST

   

   

 6. Priorytety i czynniki rozwoju

   

   

 7. Misja Gminy Walim

   

   

 8. Wybór strategii rozwojowej

   

 9. Cele główne-harmonogram i budżet

 10. Zakończenie

 11. Wstęp

  Najważniejszym zadaniem samorządowych władz gminy jest opracowanie i realizacja koncepcji działania na rzecz długotrwałego rozwoju Gminy Walim. Niniejsza strategia wychodzi naprzeciw aspiracjom i dążeniom mieszkańców gminy tworząc podstawę ożywiania wszelkiej społecznej
  i gospodarczej aktywności.

  W pracach nad niniejszym dokumentem brał udział z pełnym zaangażowaniem zespół ludzi nazywany dalej Komitetem Sterującym (KoS), którego pomysły, wizje
  i wiedza zostały wykorzystane przy opracowywaniu niniejszego dokumentu. Pomoc ze strony Zarządu Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w zbieraniu i kompletowaniu materiałów umożliwiła przeprowadzenie gruntownej i szczegółowej analizy stanu faktycznego, pozwalając na precyzyjne ustalenie odpowiedzi strategicznej z wyznaczeniem wizji i misji.

  Okres powstawania Strategii nakładał się z intensywnymi pracami Zarządu Gminy nad budżetem, co miało dobre strony, ponieważ pozwalało przyjrzeć się budżetowi gminy
  ze strategicznej perspektywy.

  Komitet Sterujący, reprezentujący ogół mieszkańców Gminy Walim, dokonał w trakcie prac nad Strategią podstawowych wyborów, które stanowią wspólną deklarację mieszkańców Gminy Walim w realizacji misji dążenia do idealnej przyszłości opisanej przez wypracowaną wizję. W ciągu kolejnych siedmiu lat wizja będzie ogniskowała wszystkie wysiłki ludzi, którzy wytyczyli pożądany społecznie i gospodarczo kierunek rozwoju Gminy Walim.

  W pracy nad strategią wykorzystano z powodzeniem uznane jako standardowe metody analizy SWOT/PEST a w warsztatach roboczych techniki wizualizacji, werbalizacji i burzy mózgów.

  Podstawą do określania celów strategicznych było sformułowane wizji, misji
  i priorytetów gminy w oparciu o wnioski wynikłe z analizy SWOT/PEST. Po dokonaniu selekcji
  i wyłonieniu najwartościowszych dążeń strategicznych, Komitet Sterujący wybrał optymalną strategię z kilku opcji strategicznych. Przedstawiciele gminy pracujący wspólnie w Komitecie Sterującym dokonali wyboru najlepszej Strategii Rozwoju Gminy Walim w oparciu o szereg zastosowanych kryteriów optymalizacyjnych.

  Powstała Strategia, mimo żmudnego i wymagającego sporego wysiłku procesu tworzenia, jest
  w swojej konstrukcji dokumentem prostym i budzącym pozytywne emocje. Został on opracowany zgodnie z zasadą programowości oraz zasadą partnerstwa społecznego przyjętymi i ogólnie akceptowanymi dla tego rodzaju dokumentów strategicznych. Jako dokument o logicznym
  i spójnym charakterze ma szansę, po dalszych konsultacjach i uzgodnieniach z szeroką reprezentacją mieszkańców gminy, uzyskać szerokie poparcie i wyzwolić drzemiący w lokalnej społeczności potencjał.

  Aktywny udział przedstawicieli Komitetu Sterującego we wszystkich pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Walim zapewnia temu dokumentowi poczucie lokalnej własności i reprezentacji interesów społeczności gminnej. Wysoka ranga nadana procesowi tworzenia strategii pozwala mieć nadzieję, iż jej realizacją żywo będą zainteresowane wszystkie najważniejsze ugrupowania polityczne, społeczne i gospodarcze. Osiągnięto w ten sposób istotny
  z punktu widzenia planowania strategicznego kryterium zgody i reprezentacji społecznej, co sprawia, że przygotowana Strategia jest dokumentem o charakterze roboczym, pozwalającym określać i przygotowywać projekty służące jej realizacji. Jako dokument, z którego korzystać będą wszystkie ugrupowania społeczne, polityczne i gospodarcze w trakcie kolejnych siedmiu lat, Strategia będzie przedmiotem monitoringu i ewaluacji.

  Komitet Sterujący przykładał dużą wagę do kwestii aktualizowania zagadnień strategicznych i kontroli realizacji przyjętych celów strategicznych. Stąd też Strategia zawiera także opis procesów, które w przyszłości zostaną wykorzystane do monitorowania wdrażania celów oraz oceny rezultatów realizacji założeń strategicznych.

  Strategia Rozwoju Gminy Walim dzięki zastosowanemu procesowi tworzenia oraz bogatej merytorycznie treści zapewnia sobie należytą nadrzędną pozycję wśród innych dokumentów
  o charakterze planistycznym. Wszelkie kolejne działania podejmowane na rzecz rozwoju gminy powinny być zgodne z jej zapisami, gdyż stanowi ona spójny jednolity program rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki temu jest ona również dokumentem posiadającym wyjątkowe walory edukacyjne.

   

 12. Wizerunek Gminy Walim

   

  1.  

  2. Dane podstawowe Gminy Walim

    

    

  • Powierzchnia (km2) 78,8

    

  • Ludność 5906

  • Gęstość zaludnienia (os/km2) 75

  • Ludność produkcyjna 3557

    

  • Bezrobotni 701

    

    

  • Użytki rolne (ha) 4139

    

    

  • Grunty rolne (ha) 1542

    

  • Łąki i pastwiska (ha) 2580

  • Lasy i grunty leśne (ha) 3125

  • Sady (ha) 17

    

    

  • Pozostałe (ha) 611

    

2. Charakterystyka ogólna

Gmina Walim leży u podnóża Gór Sowich w dolinie rzeki Walimka i położona jest
w południowo-wschodniej części Powiatu Wałbrzyskiego.

W skład Gminy wchodzi 9 sołectw: Glinno, Jugowice, Dziećmorowice, Michałkowa, Niedświedzica, Olszyniec, Rzeczka, Walim i Zagórze Śląskie.

Atutem Walimia i okolic jest korzystny mikroklimat, pomimo niewielkiej odległości od przemysłowego Wałbrzycha, a także warunki krąjobrazowe i ciekawe ukształtowanie terenu, które zezwalają na prowadzenie działalności rekreacyjnej przez cały rok.

Turystyczną wizytówką Gminy jest:

-Walim z zabytkowymi kamieniczkami oraz uruchomionym do zwiedzania kompleksem podziemnych sztolni-RIESE' wybudowanym w czasie II wojny światowej,

- Zagórze Śląskie z trzynastowiecznym zamkiem Grodno położonym na Górze Chojna, zbiornikiem zaporowym na rzece Bystrzycy - Jeziorem Bystrzyckim oraz potężną zaporą wodną - zabytkiem architektury. Wokół Jeziora Bystrzyckiego powstała bogata baza rekreacyjna i noclegowa.

- Rzeczka z ukształtowaniem terenu pozwalającym na uprawianie narciarstwa wyczynowego i śladowego, wyciągami narciarskimi i urządzeniami do wytwarzania sztucznego ?niegu.

Poza tym Gmina Walim to mnogość zabytków: stare kościoły kamieniczki, krzyże pokutne, zabytki architektury, pomniki przyrody - stare drzewa, ciekawe górskie widoki, a także propozycja wczasów spędzanych na wsi, bezpośrednio w gospodarstwach rolnych - ciągle rozwijająca się agroturystyka.

3. Infrastruktura techniczna Gminy

Gmina Walim należy do gmin o dobrze rozwiniętej sieci dróg, chociaż ich jakość nie jest jeszcze dostateczna. W zakresie telekomunikacji nie ma większych problemów a planowane inwestycje operatorów szybko zaspakajają zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.

Jakość wody w gminie jest bardzo dobra, jednak nie wszystkie wsie są zwodociągowane
i skanalizowane. Związane jest to z dużymi wymaganiami nakładowymi ze strony gminy zwłaszcza, że nierozwiązany jest problem rozbudowy oczyszczalni ścieków. Poważne zagrożenie rozwoju stanowi brak własnego składowiska śmieci. Na terenie gminy istnieją tereny pod działalność produkcyjną i usługową, lecz próby odbudowy upadłego przemysłu napotykają na duże trudności.

4. środowisko naturalne

W gminie nie ma uciążliwych śródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, jednak wody powierzchniowe są zanieczyszczone przez zaniedbane gospodarstwa rolne. Natężony ruch pojazdów jest śródłem dodatkowych uciążliwości dla mieszkańców.

Do ważnych zasobów należą śródła wody zmineralizowanej a także wody dla celów przemysłowych. Część ze śródeł wody jest już eksploatowana. Obszar gminy jest w 40 % zalesiony. Zdrowe i piękne lasy są administrowane przez przedsiębiorstwo państwowe.

Sowiogórski Park Krajobrazowy i Rezerwat Przyrody na Górze Chojna tworzą możliwości rozwoju turystyki. W gminie działa 17 gospodarstw agroturystycznych oraz około 15 domów wypoczynkowych i obiektów hotelarskich skoncentrowanych głównie w Rzeczce i wokół Jeziora Bystrzyckiego. Oprócz tego istnieją liczne atrakcje turystyczne jak pomniki przyrody, zabytki sakralne, trasy turystyczne, samochodowe, rajdowe, rowerowe.

5. Przedsiębiorstwa i przemysł

W gminie występują niewielkie przedsiębiorstwa prywatne zlokalizowane głównie w Walimiu i Dziećmorowicach, wśród których znaczenie lokalne mają:

   

 • Zakład Przemysłu Drzewnego

   

   

 • Zakład Włókienniczy

   

   

 • Zakład Odzieżowy

   

   

 • 2 Rozlewnie Wód Mineralnych

   

   

 • Fabryka Okien

   

oraz liczne przedsiębiorstwa związane z handlem i usługami

Zakłady zostały już sprywatyzowane z wyjątkiem oczekującego na prywatyzację zakładu drzewnego.

Gospodarstwa rolne przeżywają ogromne trudności wynikające z zakłóceń na rynku
i niekonkurencyjnych warunków gospodarowania na obszarach górskich. Gospodarka leśna ma duży, lecz nie w pełni wykorzystany potencjał.

6. Rynek pracy i szkolnictwo

Duży problem stanowi ponad 19,7% bezrobocie. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety
w wieku 35-45 lat oraz młodzież po ukończeniu szkół. Poziom umiejętności i wykształcenia siły roboczej jest bardzo niski, co stwarza konieczność szkolenia zwłaszcza w kierunku turystyki
i gastronomii.

Gmina i pobliski Wałbrzych dają wystarczające możliwości kształcenia

7. Instytucje i śródła finansowania

Najważniejszą instytucją, która rozwiązuje lokalne problemy jest Urząd Gminy, gdzie koncentruje się życie polityczne i administracyjne. Wokół Urzędu funkcjonują jednostki zależne jak ZUT, GOK, ABK i Ośrodek Pomocy Społecznej a także szkoły podstawowe i gimnazjum.

Aktywnie społeczne są Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich, Ochotnicze Straże Pożarne w Walimiu i Zagórzu Śl. oraz kluby sportowe w Dziećmorowicach i Walimiu. Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Książańskich oraz Stowarzyszenia Gmin Gór Sowich.

Główne przychody gminy stanowią podatki - 58%. Dotacje z budżetu państwa to 14.5%. Gmina zamierza korzystać ze śródeł pomocowych UE.

IIIZałożenia metodologiczne strategii

 1. Opracowanie Strategii opierało się na metodyce budowy strategii rozwoju jednostek samorządowych zalecanej przez Unię Europejską.

 2. Pracami kierował Komitet Sterujący (KoS) liczący 15 osób.

 3. Zadanie było realizowane w formie zajęć seminaryjnych i warsztatowych

 4. W budowie strategii posuwano się następującymi krokami:

  • Ustalenie wizji - idealnej przyszłości

  • Określenie bieżącej sytuacji (SWOT/PEST)

    

  • Uzgodnienie misji Gminy Walim

    

    

  • Ustalenie celów strategicznych - (SMART)

    

    

  • Wypracowanie alternatyw strategicznych

    

    

  • Wybór optymalnej strategii

    

5. KoS przyjął myślenie o strategii rozwoju jako o:

    

  • realizacji długookresowych celów za pomocą ustalonych środków i przy wykorzystaniu posiadanych zasobów z punktu widzenia kryteriów wynikających z tych celów

    

    

  • sztuce opanowania swojego losu, raczej dokonywania wyborów niż poddawania się, utrzymywania się na powierzchni, zwycięskiej walki konkurencyjnej
   o lokalizację, zasoby, siłę roboczą, siłę nabywczą.

    

    

  • dokumencie, w którym ogniskuje się pomysł na ekspansję gminy wokół pewnych zasobów materialnych, ludzi, tradycji i dorobku kulturowego

    

    

  • koncepcji, w której znajdujemy odpowied? wobec fundamentalnych zmian społeczno-ekonomicznych otoczenia

    

    

  • spójnym dążeniu programowym, a nie zbiorze życzeń

    

6.Budując strategię uznano następujące procesy w otoczeniu za najważniejsze

  • szybkie zmiany gospodarcze
  • malejący udział rolnictwa w PKB
  • spadek zatrudnienia w przemyśle

7. W strategii uwzględniono czynniki polityki regionalnej takie jak

  • obniżona konkurencyjność polskiej gospodarki
  • monokultura regionalna
  • szansa skorzystania z funduszy strukturalnych UE
  • zasada subsydiarności (decentralizacja)
  • koncentracja regionalna kapitału na rozwój
  • zasada montażu finansowego
  • programy restrukturyzacyjne

8. Przyjęto, że wypracowanie strategii rozwoju pozwoli na

  • Uzyskanie szerokiego i entuzjastycznego poparcia ze strony wszystkich mieszkańców dla realizacji Strategii Rozwoju Gminy Walim

  • Elastyczność polegającą na szybkiej korekcie bieżących zadań w oparciu
   o zebrane doświadczenia

  • Osiągnięcie pełnego zintegrowania wszystkich planów działania

  • Ciągłe monitorowanie i ewaluację planów strategicznych w cyklu rocznym

9. W analizie strategicznej użyto jako podstawowe narzędzia SWOT i PEST.

10. Dla określania celów przyjęto schemat SMART

11. Uwzględniono konieczność korelacji strategii z programami

  • likwidacji bezrobocia
  • przestrzennego zagospodarowania
  • budowy infrastruktury
  • ochrony środowiska
  • rozwoju regionalnego

12. W pracach nad strategią kierowano się polityką rozwoju regionalnego UE w takich aspektach jak

  • ochrona walorów środowiska naturalnego
  • przeciwdziałanie izolacji regionów peryferyjnych
  • zachowanie niekonwencjonalnych walorów wsi

13. Stosowano w strategii następujące kryteria uznania programów za programy rozwoju stosowane w UE

  • koncepcja rozwoju oparta jest na lokalnym pomyśle wykorzystującym lokalne zasoby i mocne strony gminy

  • uruchomione zostaną istniejące narzędzia / instytucje kreujące aktywność, monitorujące wykonanie, koordynujące siły i środki, wspierające realizację
   w zakresie finansów i doradztwa/

    

  • program zostanie zharmonizowany z innymi programami

    

  • istnieją środki finansowe wspierające realizację programu

14. Przyjęto kryteria uruchamiania programów zgodnie z zasadami UE

  • otwarcie społeczności lokalnej na zmiany
  • wzmacnianie już istniejących inicjatyw lokalnych
  • identyfikowanie się z regionem i gminą

15. Jako najważniejsze przyjęto zasady UE udzielania wsparcia finansowego na rozwój inicjatyw lokalnych

  • planowania i programowania
  • partnerstwa i solidarności społeczności lokalnej
  • ilościowo wymiernych efektów
  • łączenia inwestycji technicznych z inwestycjami w szkolenie ludzi
  • koordynacji sił i środków oraz montażu finansowego
  • uzupełniania środków finansowych przez UE

  • wysokiego priorytetu dla monitorowania i ewaluacji

    

16. Zasadę planowania i programowania opisano następująco

  • środki finansowe mogą być wydane tylko na programy składające się
   na realizację strategii rozwoju
  • Strategia jest spójna poprzez dopasowanie do siebie wszystkich jej elementów

17. Zasada partnerstwa rozumiano jako:

Planową i celową współpracę pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, szczeblem centralnym, regionalnym a lokalnym, rolnictwem i działalnością nierolniczą, wsią a miastem, podmiotami biorącymi udział w realizacji poszczególnych programów

IVAnaliza SWOT/PEST

Silne Strony Gminy Walim (stan obecny)

   

 1. Brak politycznych nacisków na organy gminy;

   

 2. Kompatybilność Rady i Zarządu Gminy w pracy;
  z Radą i Zarządem Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego;

 3. Infrastruktura turystyki całorocznej;

 4. Eksploatowane śródła wody mineralizowanej;

 5. Istniejący system gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów hotelarskich;

 6. Duża liczba nieruchomości do zagospodarowania;

 7. Istnienie obiektów o dużych walorach turystycznych;
  sztolnie, Zamek Grodno, Jezioro Bystrzyckie;

 8. Zróżnicowane terenowo środowisko naturalne;

 9. Istnienie dużej, taniej siły roboczej;

 10. Istnienie naturalnych zasobów leśnych oraz wody czystej do celów przemysłowych;

 11. Udział gminy w związkach gmin;

 12. Istnienie obiektów o walorach turystycznych w ościennych gminach;

 13. Bliskość dużych ośrodków miejskich;
 14. Napływ osób z zewnątrz w celach osiedleńczych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych;

 15. Dobrze rozwinięta sieć drogowa;

 16. Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna.

Słabe Strony (stan obecny)

   

 1. Brak reprezentacji gminy na poziomie wojewódzkim i krajowym;

   

   

 2. Niski poziom inicjatywy gospodarczej i przedsiębiorczości;

   

   

 3. Niska świadomość społeczna w zakresie roli samorządu

   

   

 4. Wysokie bezrobocie ok. 20% lokalnie oraz ponad 15% w regionie

   

   

 5. Niski poziomo wykształcenia zawodowego i technicznego;

   

   

 6. Migracja młodych, wykształconych mieszkańców-starzejące się społeczeństwo;

   

   

 7. Mała ilość mieszkań;

   

   

 8. Likwidacja zakładów pracy w gminie w ościennych gminach;

   

   

 9. Brak tradycji kulturalnych Dolnego śląska;

   

   

 10. Słaba jakość nawierzchni dróg;

   

   

 11. Słabo rozwinięte usługi rekreacyjno-sportowe;

   

   

 12. Mała ilość obiektów rekreacyjno-sportowych;

   

   

 13. Brak systemu informacji turystycznej;

   

 14. Mała ilość obiektów gastronomicznych;

 15. Brak zasięgu przeno?nej telefonii cyfrowej;

 16. Brak systemu oznakowania oferty turystycznej.

 

Szanse (przyszłe)

 1. Zgoda grup społecznych i politycznych wobec realizacji przyjętych celów i opieranie się o rachunek ekonomiczny;

 2. Rozwój współpracy pomiędzy kwaterodawcami i gospodarstwami rolnymi;

 3. Wzrost popytu na ofertę turystyczno-rekreacyjnej oraz kulturalnej gminy;

 4. Wspólne działania stowarzyszeń gminnych w przyciąganiu kapitału zagranicznego;

 5. Większe możliwości pozyskiwania środków pomocowych;

 6. Zmiana struktury własności komunalnej;

 7. Rozwój infrastruktury dróg w pobliżu autostrady;

 8. Inwestycje kapitału w SSE;

   

 9. Wspólne oferty turystyczne;

   

   

 10. Stworzenie gminno -powiatowego systemu informacji;

   

   

 11. Powstanie uczelni wyższych w Wałbrzychu o kierunku turystycznym;

   

   

 12. Powstanie nowych miejsc pracy w Wałbrzychu;

   

   

 13. Wzrost zainteresowania turystów ofertą gminy; Zmiana własności lasów;

   

   

 14. Program leśny i związana z nim technologia;

   

   

 15. Powstanie planów szczegółowego zagospodarowania sołectw;

 

Zagrożenia (przyszłe)

   

 1. Wzrost nacisków politycznych wewnętrznych i zewnętrznych;

   

   

 2. Prowincjonalność gminy;

   

   

 3. Brak środków gminnych na montaż finansowy dla przyszłych przedsięwzięć;

   

   

 4. Nierozwiązane problemy ekologiczne;

   

   

 5. Zagrożenie powodziowe;

   

   

 6. Wzmocnienie tendencji negatywnych-alkoholizm społeczności lokalnej i wzrost przestępczości;

   

   

 7. Wzrost natężenia ruchu ciężkich pojazdów;

   

   

 8. Przestarzała technologia oczyszczalni w Jugowicach;

   

   

 9. Brak własnego składowiska odpadów komunalnych;

V.Wizja Gminy Walim

1.Przedstawiciele Komitetu Sterującego biorący udział w warsztatach określili, czym jest dla nich wizja i w dalszej kolejności powstały koncepcje wizji, które:

  • wskazują idealną przyszłość
  • wytwarzają poczucie jedności dążenia
  • są treścią marzeń mieszkańców gminy
  • pokazują kierunek zmagań
  • są spełniającą się namiętnością
  • są zmysłowym osiągnięciem

2. Początkowo zrodziło się 11 wizji, a po żywej dyskusji, która uwzględniała aspekty przyszłych potrzeb mieszkańców gminy, wyróżniających cech wizji oraz korzyści społecznych opracowano następujące wizje Gminy Walim:

Wizja 1 : turystyczna perła-soczysta, czerwona truskawka

Wizja 2 : turystyczna perła w ekologicznej oprawie

Wizja 3 : turystyczna część południowo-zachodniej Polski

Wizja 4 : czysty ekologicznie, silnie rozwinięty kurort

W wyniku dyskusji i prac Komitetu Sterującego za najlepszą wizję uznano:

Gmina Walim-turystyczna perła - soczysta, czerwona truskawka

VI. Priorytety i czynniki rozwoju

Przeprowadzając wartościowanie poszczególnych kategorii w analizie SWOT/PEST uznano, że największy wpływ na rozwój gminy będą miały:

    

  1. śródła finansowania zewnętrznego (Unia Europejska);

    

    

  2. Rozwój obiektów i urządzeń turystycznych;

    

    

  3. Ochrona środowiska;

    

Wartościując kluczowe problemy rozwojowe za najważniejsze uznano:

    

  1. Przygotowanie terenów pod inwestycje;

    

  2. Walka o pozycję na mapie gospodarczej regionu;

  3. System wspierania Małych średnich Przedsiębiorstw.

W syntetycznym ujęciu według hierarchii ważności wybrano trzy podstawowe priorytety rozwojowe gminy:

Priorytet 1-Pozyskanie śródeł finansowania zewnętrznego (Unia Europejska)

Priorytet 2 - Rozwój infrastruktury turystycznej

Priorytet 3 - System wspierania MSP

VII.Misja Gminy Walim

W kroku trzecim KoS zdefiniował misję jako precyzyjną konkretną odpowied? na wizję strategiczną:

  • zapewniającą zaangażowanie zarządu i rady gminy, pracowników urzędu, przedsiębiorstw turystycznych, inwestorów i klientów
  • dającą solidną wskazówkę dla samodzielnego podejmowania decyzji przez kierownictwo oraz wszystkich pracowników i współpracowników
  • stawiającą przed całą wspólnotą wyzwania, skłaniające ją do doskonalenia się i najlepszego wykorzystania zasobów
  • uruchamiającą potencjał marzeń

KoS sformułował po burzy mózgów następujące misje gminy ujmujące najpełniej dążenia strategiczne:

M1-całoroczna rekreacja w Górach Sowich

M2-rodzinny wypoczynek i turystyka

M3-całoroczna rekreacja w Gminie Walim

M4-wiodący przedsiębiorca turystyczny

 

KoS po dyskusji uznał, że najlepiej wyraża dążenia strategiczne misja oznaczona jako M1 ze stylistycznym wygładzeniem.

Misja Gminy Walim-zapewnić zdrowy wypoczynek w Górach Sowich

VIII.Wybór strategii rozwojowej

Strategia rozwoju gminy zawiera:

    

  • Wizję gminy

    

    

  • Priorytety rozwojowe

    

    

  • Misję gminy

    

    

  • Cele główne do zrealizowania

    

  • W toku prac powstało początkowo 15 celów. Po selekcji i wyborze tych celów, które najbardziej przybliżają wizję oraz najpełniej realizują misję Gminy wyznaczono według hierarchicznej kolejności następujące cele główne:

Cel 1-stworzenie systemu informacyjno doradczego dla promocji i rozwoju

Cel 2-rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wszystkich miejscowości

Cel 3-wskazanie i uzbrojenie terenów pod budowę obiektów turystycznych

Cel 4-rozwój bazy turystycznej

Cel 5-modernizacja i rozbudowa dróg

Cel 6-wypracowanie systemu preferencji dla Małych i średnich Przedsiębiorstw

Dokonano wyboru Strategii Rozwoju Gminy Walim, która wyraża się następująco:

Wizja Gminy Walim

turystyczna perła-soczysta, czerwona truskawka

Priorytety rozwoju

1. Pozyskanie śródeł finansowania zewnętrznego (Unia Europejska)

2. Rozwój infrastruktury turystycznej

3. System wspierania Małych i średnich Przedsiębiorstw

Misja Gminy Walim

zapewnić zdrowy wypoczynek w Górach Sowich

Cele główne do realizacji

C1-stworzenie systemu informacyjno doradczego dla promocji i rozwoju

C2-rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wszystkich miejscowości

C3-wskazanie i uzbrojenie terenów pod budowę obiektów turystycznych

C4-rozwój bazy turystycznej

C5-modernizacja i rozbudowa dróg

C6-wypracowanie systemu preferencji dla MSP

W poszukiwaniu optymalnego wariantu Strategii Rozwoju Gminy Walim, przyjęto kryterium najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych gminy. Uznano, że główne wysiłki należy koncentrować na strategii wyznaczonej przez następującą ścieżkę:

Wizja 1

turystyczna perła-soczysta, czerwona truskawka

Priorytet 1

Pozyskanie śródeł finansowania zewnętrznego (Unia Europejska)

Misja 1

zapewnić zdrowy wypoczynek w Górach Sowich

Cel 1

stworzenie systemu informacyjno doradczego dla promocji i rozwoju

IX. Cele główne - harmonogram i budżet

Po dokonaniu wyboru najlepszej Strategii Rozwoju Gminy Walim postawiono dla zrealizowania celów głównych zabezpieczyć środki finansowe w budżetach Gminy Walim według następującego harmonogramu:

Cel/Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

C1

0,5

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

C2

15,4

13,0

13,4

14,1

14,6

15,6

16,6

C3

1,3

1,3

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

C4

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

C5

0,6

3,0

3,2

3,5

3,5

3,5

3,5

C6

-

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Suma

17,8

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

* liczby wyrażają (%) rocznego budżetu Gminy Walim

X. Zakończenie

Proces budowy Strategii Rozwoju Gminy Walim był okresem ciekawych i ekscytujących doznań. Uczestnicy tego procesu doświadczyli różnych uczuć związanych z wytyczaniem
i konkretyzowaniem kierunku rozwoju gminy.

Wszyscy mieli świadomość rangi podejmowanych wyborów i ich dalekosiężnych skutków. Jednak Komitet Sterujący, korzystając z pomocy ekspertów z firmy doradczej NJM Polska
sp. z o.o., wziął na siebie pełną odpowiedzialność za wskazanie najlepszej drogi rozwoju. Pozwoli to z pewnością na zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Walim w trudną realizację zamierzonych celów dla osiągnięcia wspólnie zakreślonej wizji.